Etikettarkiv: Specialistpsykiatri

Här används psykologernas kompetens

Anna Kullman, psykolog på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund. Foto: Vidhi Sharma
Anna Kullman, psykolog på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund. Foto: Vidhi Sharma

Psykologen Anna Kullman har arbetat på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund sedan 2019. Hon sökte sig hit för den goda patientuppföljningen och de snabba kommunikationsvägarna.
– Nu kan jag fokusera på min roll som psykolog och arbeta mer strukturerat, säger hon.

Anna Kullman har tidigare arbetat inom en region och kom till WeMind från jobbet som psykolog på BUP. Där skötte psykologerna flera olika arbetsuppgifter och Anna upplevde att hennes kompetens inte togs tillvara.
– Jag fick till exempel ringa socialtjänsten och sköta administrativa uppgifter utanför mitt eget yrkesansvar. Uppföljningen var dålig och jag tänkte att det måste fungera bättre någon annanstans, säger Anna Kullman.
Och det gjorde det. På Specialistpsykiatrisk mottagning i Lund finns all kompetens under samma tak; kuratorer, skötare, psykiatriker, arbetsterapeut, administratörer och sjuksköterskor. Allas roller är tydliga.
– Här får jag använda min kompetens som psykolog fullt ut vilket i förlängningen gynnar patienterna. Vi jobbar manualbaserat och har ett superbra intranät som stöd i arbetet.
Att alla sitter i samma lokaler ger korta beslutsvägar och unika möjligheter att diskutera patienterna, till skillnad från att behöva ringa och konsultera en kollega.
– Som psykolog är jag aldrig ensam och det är enkelt att rådfråga varandra. Vi har en fin sammanhållning och vi jobbar alla mot samma mål.
WeMinds uttalade mål är bästa möjliga vård för varje skattekrona. All vinst går tillbaka till verksamheten.
– Det känns bra att bolaget inte ägs av riskkapitalister utan har ägare som är genuint intresserade av psykiatri.

Vill du också jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Tydliga förväntningar
En annan sak som Anna Kullman uppskattar är att det är väldigt tydligt vad som förväntas i termer av produktion, eller hur många patienter hon ska ta emot per dag.
– Det är ett rimligt produktionskrav och man får återkoppling och uppskattning av cheferna.
På frågan om vad hon vill förmedla till den psykolog som överväger att söka sig till WeMind svarar hon.
– Som nyanställd får du en inskolningsperiod och du får lära dig vårt strukturerade sätt att göra utredningar och behandlingar, och jobba med olika diagnosområden. I början har man färre patienter med samma typ av problematik för att komma in i jobbet gradvis.

WeMind

WeMind är en av landets största privata vårdgivare inom psykiatrin. Totalt driver koncernen 17 psykiatriska mottagningar och tar årligen emot över 20000 patienter.
Förutom öppenvårdspsykiatri bedriver koncernen verksamhet inom digital psykiatri och ett HVB-hem. I Stockholm finns även en mottagning för individuell KBT och parterapi.
Specialistpsykiatrisk mottagning i Lund tar emot personer över 18 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Här arbetar totalt 38 personer som specialistläkare i psykiatri, psykolog, sjuksköterska, kurator, skötare, arbetsterapeut och administratör.

wemind.se

Psykologer fyller nyckelfunktion för våldsutsatta

Karin Dahlström, leg. psykolog och koordinator för Enheten för våld i nära relationer på Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm.

Enligt en nationell kartläggning från BRÅ upplever drygt sju procent av befolkningen att de är våldsutsatta i en nära relation. Våld i nära relationer är med andra ord ett utbrett samhällsproblem. Psykologer har en viktig roll i arbetet med att bryta våldsspiralen genom att identifiera och stötta våldsutsatta individer.

– Unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest utsatta för våld i nära relation. Det finns även en stark koppling mellan relationsnära våld och fysisk och psykisk ohälsa. Våldsutsatta individer lider till exempel i högre utsträckning än andra av diabetes och högt blodtryck, säger Karin Dahlström, leg. psykolog och koordinator för Enheten för våld i nära relationer på Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm. Enheten våld i nära relationer stärker sjukvården i arbetet med att identifiera och stötta patienter som utsätts för våld i nära relationer, bland annat via utbildningsinsatser.

”Unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest utsatta för våld i nära relation.”

Vanligt att förminska våldet
Eftersom våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem möter psykologer dessa individer i alla typer av verksamheter. En av de största svårigheterna i kontakten är att få klienten att känna sig tillräckligt trygg för att våga berätta om sin situation.
– Personer som länge utsatts för våld i en nära relation tenderar ofta att normalisera, bagatellisera eller förminska våldet, vilket kan göra det svårt att upptäcka. Det är viktigt att psykologer ställer frågor som hjälper dessa personer att berätta om sin situation, exempelvis genom att utforska om de känner sig trygga i sina nära relationer eller är rädda för någon i sin omgivning. Att ställa frågor om våldsutsatthet bör vara lika naturligt som att ställa frågor om alkoholvanor, säger Karin Dahlström.

Synliggör och stötta
Karin Dahlström uppmanar psykologer att alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att det förekommer våld i ett hem. Tveka inte heller att kontakta socialtjänsten för att få råd och stöd; de har en gedigen samlad kompetens kring relationsnära våld.
– Det är viktigt att psykologer på ett så tidigt stadium som möjligt bidrar till att synliggöra och stötta individer som utsätts för våld i en nära relation. Det är av största vikt att den här problematiken kommer upp till ytan. Till exempel kommer en våldsutsatt klient som behandlas för depression sannolikt inte att få någon effekt av sin behandling förrän grundproblematiken, det relationsnära våldet, identifieras och hanteras, säger Karin Dahlström.

Få en spännande psykologkarriär i Region Kalmar

Sanna Karlsson, verksamhetschef för BUP, Helene Svensson, psykolog inom primärvården och Tomas Kristiansson, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt i Region Kalmar län. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Sanna Karlsson, verksamhetschef för BUP, Helene Svensson, psykolog inom primärvården och Tomas Kristiansson, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt i Region Kalmar län. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Region Kalmar ger psykologer en rad olika möjligheter att välja mellan, både inom somatisk hälso- och sjukvård, specialistpsykiatri och i primärvård. Här arbetar du i starka team och i nära samverkan med andra enheter och förvaltningar.

– Det finns en stark strävan efter en sammanhållen psykiatri, oavsett var man arbetar. Politiker, ledning och medarbetare drar alla åt samma håll. Öppet, engagerat och kunnigt är den vägledande värdegrund som alla förhåller sig till. Det är en spännande tid i Region Kalmar. Förändrings- och förbättringsarbete är ett inarbetat arbetssätt sedan länge, och som psykolog har du goda utvecklingsmöjligheter och kan driva egna idéer och göra avtryck, berättar Tomas Kristiansson, som är verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt, med säte i Oskarshamn.

Nya lokaler
Ett konkret exempel är att vuxenpsykiatrin och BUP samlokaliseras, för att skapa de bästa förutsättningarna för samarbete och en sömlös övergång mellan enheterna. I Oskarshamn sitter de båda enheterna redan tillsammans i nya, ändamålsenliga lokaler och näst på tur står Kalmar och därefter Västervik. Alla professioner har egna arbetsrum, vilket skapar en lugn arbetsmiljö. Inom BUP har man också utarbetat ett styrdokument så att inga patienter hamnar mellan stolarna mellan första och andra linjens psykiatri.
– Vi jobbar i tvärprofessionella team, där psykologens roll är helt central. Teamen arbetar med en helhetssyn, där alla perspektiv beaktas. Det psykologiska perspektivet är grundläggande i den personcentrerade vård vi arbetar mot, säger Sanna Karlsson, verksamhetschef för BUP.

Vi jobbar i tvärprofessionella team, där psykologens roll är helt central.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Många karriärmöjligheter
Inom specialistpsykiatrin i Region Kalmar finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter. Förutom rent kliniskt arbete med bedömningar, utredningar och behandlingar finns exempelvis åldersövergripande enheter för ätstörningar. Regionen är generös och erbjuder återkommande möjligheter att delta i det interna chefstraineeprogrammet eller att forska.
Det sker ett nära samarbete mellan specialistpsykiatrin och primärvården. Det kan gälla exempelvis PTP-handledning, utvecklingsarbete och vårdplaner för patienter som slussas mellan olika vårdnivåer. Och även inom primärvården finns en rad spännande möjligheter för psykologer. Arbetet spänner över mödra- och barnhälsovården, barn- och ungdomshälsan och för vuxna vårdval psykisk hälsa i primärvården
– I primärvården får man som psykolog ta ansvar för helheten och möta patienten i livets alla skeden. Vi arbetar mycket med att förebygga psykisk ohälsa, både i samverkan med hälsocentralernas medicinska personal och även med exempelvis skolorna och kommunerna. I och med att regionen har infört vårdval har vi nu olika förutsättningar att utveckla verksamheten med samlat helhetsgrepp för att främja psykisk hälsa, berättar Annika Lundmark, som är verksamhetschef inom primärvården samt studierektor.

PTP-program
Annika vill gärna slå ett slag för PTP-programmet och handledarfunktionen.
– Vi har kompetenta och engagerade handledare och ett populärt PTP-program. Vi träffas regelbundet och har starka nätverk. Regionen är inte större än att alla lär känna varandra och utbyter kunskap och erfarenheter.
Helene Svensson är legitimerad psykolog sedan drygt tio år och har under sin karriär arbetat både inom BUP och som skolpsykolog i regionen. Nu arbetar hon i primärvården på en hälsocentral i Oskarshamn och har inriktning mot KBT för vuxna.
– Det är väldigt roligt att få ett sådan bredd av patienter. Vissa har en lättare problematik och det räcker med kortare insatser, medan andra mår mycket sämre och behöver en långvarig behandling. Gemensamt för patienterna som vi träffar inom primärvården är att de oftast är väldigt motiverade till att genomföra aktiva beteendeförändringar och att vi når goda resultat, berättar hon.
Helene lyfter fram att arbetet på hälsocentralerna sker i sammansvetsade team, där psykologkompetensen är en viktig del. Det finns ofta utrymme att nischa sig och fördjupa sina kunskaper inom särskilda områden, något som Helene gjort inom sömnproblematik.
– Vi har också goda möjligheter att påverka och driva idéer. Ledningen i regionen värdesätter psykologens roll och det finns många olika karriärvägar att gå.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Landstinget i Kalmar län.
Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Landstinget i Kalmar län.
Region Kalmar

Tel: 0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss

Var med och utveckla traumabehandling på Capio

Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund
Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund

Migranter med PTSD faller ofta mellan stolarna i traditionell vård. Men det är i högsta grad ett behandlingsbart tillstånd. På Capio Centrum för Stress och Trauma blir du en del av ett engagerat team och kan verkligen göra skillnad för en utsatt grupp.

Personer som migrerat från andra länder kan bära på svåra trauman och må mycket dåligt. Men symptomen är ofta svårtolkade, vilket kan leda till felbedömningar inom primärvården, dit många först vänder sig. Capio Centrum för Stress och Trauma är en av de få vårdgivare som bedriver specialistpsykiatrisk vård för dessa ofta eftersatta patienter. Behandlingsresultaten är mycket goda och psykologens roll helt central.
– Det är en enormt tacksam patientgrupp att arbeta med. De har ofta svåra fysiska och psykiska symptom och kan vara uppgivna när det gäller det egna måendet. Men faktum är att det finns väldigt effektiv behandling, berättar psykologen Ida Mälarstig.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Sammansvetsat team
Ida, som tog sin examen 2013, har länge intresserat sig för just dessa patienter och när hon fick chansen att vara med och bygga upp den nya mottagningen för ett drygt år sedan tvekade hon inte. Här arbetar ett sammansvetsat tvärprofessionellt team, med psykologer, läkare, sjuksköterskor, vårdkoordinator och arbetsterapeut. Capio har väldefinierade, standardiserade vårdprocesser, med evidensbaserad vård och kvalitetsuppföljningar. Som metod används traumafokuserad KBT, som är ett brett paraplybegrepp.
– PTSD är fortfarande ett ganska obeforskat område och det går inte alltid att arbeta helt enligt protokoll. Som psykolog får man använda hela sin kompetens och utnyttja den bästa tillgängliga kunskapen. Det är väldigt kreativt. Vi har ett starkt fokus på utvärdering och återkoppling. Psykologer har ett stort inflytande och uppmuntras att aktivt utveckla verksamheten, berättar Ida.

Möjlighet att forska
På Capio finns ett brett utbud av kompetensutveckling med föreläsningar, utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog på betald arbetstid, något som Ida har nappat på. Det finns även goda möjligheter för den som är intresserad av att forska och bland annat bedrivs forskning om traumaexponering med tolk för att se hur tolkutbildningen kan utvecklas.
– Vi plöjer ny mark och bidrar med ny kunskap, vilket är spännande, framhåller Ida. Det finns ett stort engagemang för våra patienter och ett väldigt stöttande och bra kollegialt samarbete.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, stress- och traumavård, ätstörningar och smärta och utmattning. Centrum för Stress och Trauma i Stockholm bedriver psykiatrisk specialistvård utifrån ett transkulturellt perspektiv för vuxna migranter samt ensamkommande unga vuxna. Hit söker man sig med remiss eller egenanmälan. Verksamheten är starkt psykologdriven och erbjuder spännande karriärmöjligheter för psykologer som vill vara med och utveckla vården.
www.capio.se