Våld i nära relationer

Psykologer fyller nyckelfunktion för våldsutsatta

Publicerad 14 juni 2022
Text: Annika Wihlborg
Karin Dahlström, leg. psykolog och koordinator för Enheten för våld i nära relationer på Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm.

Enligt en nationell kartläggning från BRÅ upplever drygt sju procent av befolkningen att de är våldsutsatta i en nära relation. Våld i nära relationer är med andra ord ett utbrett samhällsproblem. Psykologer har en viktig roll i arbetet med att bryta våldsspiralen genom att identifiera och stötta våldsutsatta individer.

– Unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest utsatta för våld i nära relation. Det finns även en stark koppling mellan relationsnära våld och fysisk och psykisk ohälsa. Våldsutsatta individer lider till exempel i högre utsträckning än andra av diabetes och högt blodtryck, säger Karin Dahlström, leg. psykolog och koordinator för Enheten för våld i nära relationer på Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm. Enheten våld i nära relationer stärker sjukvården i arbetet med att identifiera och stötta patienter som utsätts för våld i nära relationer, bland annat via utbildningsinsatser.

”Unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest utsatta för våld i nära relation.”

Vanligt att förminska våldet
Eftersom våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem möter psykologer dessa individer i alla typer av verksamheter. En av de största svårigheterna i kontakten är att få klienten att känna sig tillräckligt trygg för att våga berätta om sin situation.
– Personer som länge utsatts för våld i en nära relation tenderar ofta att normalisera, bagatellisera eller förminska våldet, vilket kan göra det svårt att upptäcka. Det är viktigt att psykologer ställer frågor som hjälper dessa personer att berätta om sin situation, exempelvis genom att utforska om de känner sig trygga i sina nära relationer eller är rädda för någon i sin omgivning. Att ställa frågor om våldsutsatthet bör vara lika naturligt som att ställa frågor om alkoholvanor, säger Karin Dahlström.

Synliggör och stötta
Karin Dahlström uppmanar psykologer att alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att det förekommer våld i ett hem. Tveka inte heller att kontakta socialtjänsten för att få råd och stöd; de har en gedigen samlad kompetens kring relationsnära våld.
– Det är viktigt att psykologer på ett så tidigt stadium som möjligt bidrar till att synliggöra och stötta individer som utsätts för våld i en nära relation. Det är av största vikt att den här problematiken kommer upp till ytan. Till exempel kommer en våldsutsatt klient som behandlas för depression sannolikt inte att få någon effekt av sin behandling förrän grundproblematiken, det relationsnära våldet, identifieras och hanteras, säger Karin Dahlström.