Smärtbehandling

Psykologer gör stor skillnad vid långvarig smärta

Publicerad 14 juni 2022
Text: Annika Wihlborg
Laura Krohn, leg. psykolog på Kognitiva Teamet Rehab, smärt- och stressrehab i Stockholm.

Vid långvarig smärta är det psykologiska perspektivet centralt. Många patienter med långvarig smärta kan öka sin livskvalitet och få hjälp att hitta hållbara strategier för smärthantering när de behandlas av multimodala team där psykologer ingår.

Det bedrivs dessutom mycket forskning på området, om vad som hjälper vid långvarig smärta.
– Multimodala team som behandlar patienter med långvarig smärta finns i hela landet, men i dagsläget är det en relativt liten del av den totala patientgruppen som får psykologisk behandling. Men det är ett forskningsintensivt och viktigt behandlingsområde, säger Laura Krohn, leg. psykolog på Kognitiva Teamet, smärt- och stressrehab i Stockholm. Hon har tidigare arbetat i primärvården och arbetar nu med smärtrehabiliteringspatienter som en del av ett multimodalt team med läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Psykologisk smärtrehabilitering handlar till stor del om att erbjuda patienten kunskap om och ett annat förhållningssätt till långvarig smärta. Under behandlingens gång får patienten ta del av olika strategier för att hantera smärtan och sin livssituation, i syfte att öka livskvaliteten.

”Det finns en tydlig koppling mellan psykiska faktorer och långvarig smärta.”

Analytiskt detektivarbete
– Många associerar i första hand långvarig smärta till fysiska och medicinska faktorer, men det finns en tydlig koppling till psykiska faktorer. Det som tilltalar mig med just smärtrehabilitering är att det är lite av ett detektivarbete att analysera patientens problematik. Faktorerna kopplade till långvarig smärta är komplexa och det gäller att få grepp om patientens behov. Det är inte ovanligt att patienten har en livssituation som tar mycket tid och kraft, eller tidigare gått igenom påfrestande händelser, säger Laura Krohn. Många får också följdproblem av smärtan, som trötthet, koncentrationsproblem och depression.
En utmaning är att nå ut med budskapet att psykologisk behandling kan hjälpa smärtpatienter. Vetskapen om vad psykologer kan erbjuda denna patientgrupp behöver öka, både bland allmänheten och i sjukvården.

KBT har god effekt
Forskning visar att KBT har god effekt vid långvarig smärta, både för att minska smärtupplevelsen och för att öka patientens upplevda livskvalitet. ACT är en variant av KBT som betonar acceptans av det man inte kan påverka, och handlingskraft på de områden som går att påverka i livet.
– Behandlingen inleds med en individuell bedömning av varje patients situation och behov. Därefter genomförs behandlingen i grupp. En förutsättning för att få tillgång till psykologisk smärtrehabilitering är att patienten är medicinskt utredd och tidigare har provat de behandlingsmetoder som primärvården och i vissa fall smärtspecialistvården erbjuder, säger Laura Krohn.