Presentation
Region Västerbotten BUP

Erbjuder psykologer autonomi, ständig utveckling och nytänkande

Publicerad 19 september 2023
Foto: Lena Lee (stora bilden)
Maria Jonasson, psykolog på BUP i Umeå och Anna Burström, psykolog på BUP i Skellefteå. Foto: Lena Lee

Arbetet som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten är omväxlande och utvecklande, såväl självständigt som i grupp. En god kollegial sammanhållning, bra möjligheter till kompetensutveckling och en anda av förändringsbenägenhet bidrar till att göra barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västerbotten till en attraktiv arbetsgivare för psykologer.

– Jag bestämde mig redan under psykologutbildningen för att arbeta med barn och unga. Här arbetar jag med barn och unga som representerar ett brett spektrum av problemställningar. Variationen medför en stor spännvidd vad gäller komplexitet och behov. Det finns något hoppfullt i att arbeta med unga människor, inte minst eftersom vårt arbete kan förebygga psykisk ohälsa senare i livet, säger Maria Jonasson, psykolog på BUP i Umeå.
Hon uppskattar tryggheten i att ha Region Västerbotten som arbetsgivare. Att verksamheten i Umeå har en nära koppling till forskning vid Umeå universitet är en fördel, liksom möjligheten att arbeta självständigt och själv planera arbetsdagen. Maria Jonasson betraktar stödstrukturerna för barn- och ungdomspsykiatrins psykologer som goda, med kompetensnätverk, handledning och kontinuerligt kollegialt utbyte.

Jobba inom BUP i Västerbotten. Klicka här för att se våra lediga tjänster

God tillgång till kompetensutveckling
– Tillgången till kontinuerlig kompetensutveckling i regionen är god. Regionen har exempelvis stött mig under min specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi som jag snart är klar med. Jag har en hjälpsam chef som gjort det möjligt att kombinera specialistutbildning med jobb, säger hon.
– Jag har tidigare arbetat i Region Västernorrland i åtta år och flyttade till Lycksele för att komma närmare familj och släkt. Jag har tidigare arbetat som skolpsykolog; på BUP får jag möjlighet till fördjupad kontakt med barn, unga och deras familjer, säger Evelina Sandelin, som sedan ett år tillbaka arbetar som psykolog med huvudfokus på nybesök och utredningar på regionens barn- och ungdomspsykiatriska mottagning i Lycksele.
Hon upplever att Region Västerbotten är bra på att stöda psykologers professionella utveckling, på psykologens egna villkor.
– En fördel med att arbeta på en mindre mottagning är att ingen arbetsdag är den andra lik. Jag lär mig mycket i mötet med patienterna och deras familjer och berikas även av de regelbundna externa kontakterna med bland annat skola och delar av sjukvården, säger Evelina Sandelin.

Evelina Sandelin, psykolog på BUP i Lycksele.

En föränderlig kultur
Hon uppskattar den anda av förändringsbenägenhet som råder i barn- och ungdomspsykiatrin i regionen.
– Vi psykologer har ett omfattande mandat att självständigt och i grupp lösa problem som dyker upp. Det råder en positiv inställning till att vid behov våga göra saker och ting på ett annorlunda sätt. Verksamheten präglas av förändring och en vilja att ständigt hitta nya vägar framåt, säger Evelina Sandelin.
Anna Burström arbetar som psykolog på BUP Västerbottens Skellefteåmottagning. Hon har en bakgrund som socionom och har även arbetat i regionen som legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
– Jag började på BUP 2021, då jag genomförde min PTP-tjänstgöring här. Jag var tidigt inställd på att arbeta med barn och unga och ville arbeta med både utredning och behandling. Det gjorde att BUP Västerbotten kändes som ett självklart alternativ. Nu arbetar jag i huvudsak med yngre barn i åldersspannet 2 till 7 år. Jag genomför utredningar och har även gruppbehandling och samtalsbehandling, säger hon.

Länskliniktänk ger god samverkan
Parallellt med arbetet utbildar sig Anna Burström till specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi. Hon upplever att hon får ett bra stöd från arbetsgivaren, vilket underlättar kombinationen specialistutbildning och klinisk tjänstgöring.
– Det är fantastiskt roligt och givande att arbeta med yngre barn. Möjligheten att kunna påverka och stöda dem tidigt i livet betyder mycket för mig. En faktor som bidrar till att jag trivs är det länskliniktänk som tillämpas i regionen. Region Västerbotten uppmuntrar till en nära samverkan mellan regionens barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Det arrangeras bland annat klinikgemensamma utbildningar och vid behov kan vi låna ut resurser till varandra, säger Anna Burström.

Jobba inom BUP i Västerbotten. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Västerbotten – Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten är en specialistverksamhet för barn och ungdomar med mottagningar i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt en vårdavdelning i Umeå. Vi samverkar i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk.

regionvasterbotten.se/sok-jobb