Digital psykologisk behandling

Digital psykologi viktig del av primärvården

Publicerad 19 september 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Mindler
Victoria Trepp, chefspsykolog på Mindler. Foto: Mindler

Digital psykologi har på senare år ökat explosionsartat efter att ha fått en rejäl knuff framåt av coronapandemin. Den digitala psykologins status har samtidigt stärkts, men både allmänhet och psykologer har fortfarande en bild av att digital psykologi inte är ett likvärdigt alternativ till psykologisk behandling med fysisk närvaro.

För många patienter har det digitala behandlingsformatet ändå inneburit en bättre tillgänglighet och ökad tillgång till psykologisk behandling.
– De senaste årens snabba utveckling av digital psykologi skulle under normala omständigheter förmodligen ha tagit uppemot tio år, säger Victoria Trepp, chefspsykolog på Mindler. Hon har tidigare arbetat inom specialistpsykiatri och på privat mottagning, och började 2019 som onlinepsykolog på Mindler. Nu är hon chefspsykolog med särskilt fokus på forskning och utveckling, kvalitet och patientsäkerhet.

Ett primärvårdsuppdrag
– Den digitala psykologin vilar på samma gedigna vetenskapliga grund som den fysiska. De digitala patienterna genomgår en sedvanlig primärvårdstriagering. De digitala vårdgivarnas uppdrag är ett primärvårdsuppdrag, vilket innebär att all typ av psykisk ohälsa som behandlas inom ramen för primärvårdens verksamhet även lämpar sig för digital bedömning och behandling.
Patienter med långvarig psykisk sjukdom eller allvarliga psykiska besvär bör i första hand vårdas i psykiatrin.
– Patienter med akut suicidalitet eller pågående psykos behöver fysisk kontakt, och vård inom psykiatrins uppdrag. Också i primärvården kan vissa patienter behöva fysiska möten, till exempel där den nödvändiga vården kräver samverkan av flera professioner, säger Victoria Trepp.

Styra sin arbetstid
De främsta fördelarna för psykologer som arbetar digitalt är, enligt Victoria Trepp, möjligheten att styra sin arbetstid utifrån livssituation och individuella förutsättningar och behov, den praktiska fördelen i att slippa pendla till och från jobbet och att själv välja vilken fysisk plats man vill arbeta ifrån. Somliga digitala psykologer uppskattar också att inte vara begränsade till att möta patienter från sitt eget geografiska närområde.

”Den digitala psykologin vilar på samma gedigna vetenskapliga grund som den fysiska.”

Ökar tillgängligheten
– Det digitala formatet ökar tillgängligheten på psykologisk behandling för människor i hela landet. Det är idealiskt för individer som bor långt ifrån en psykologmottagning eller av olika skäl inte har möjlighet att ta sig till ett fysiskt psykologmöte. Digital psykologi är tidseffektivt och ger patienten möjlighet att träffa en psykolog vid en tidpunkt och från en plats som de själva valt, vilket gör psykologisk behandling tillgänglig även för människor med en pressad vardag. Många patienter känner sig tryggare när de kan möta psykologen via en skärm från sitt eget hem. Det gör att somliga upplever det som lättare att dela med sig även av känsliga ämnen. Andra uppskattar att slippa bli igenkänd i ett fysiskt väntrum, säger Victoria Trepp.

Sänker tröskeln
Hon upplever även att digital psykologi för många patienter sänker tröskeln till att söka psykologisk behandling. En fungerande samverkan mellan digitala och fysiska vårdgivare är en viktig förutsättning för en effektiv och samordnad psykologisk behandling.
– Varierande journalsystem i olika delar av den psykologiska vården är förstås en försvårande faktor, men det förekommer relativt ofta att digitala vårdgivare remitterar patienter med svårare psykiska besvär till psykiatrin, säger Victoria Trepp.

AI för individualisering
Hon ser framför sig en omfattande utvecklingspotential för den digitala psykologin under de kommande åren, inte minst när det gäller digital gruppbehandling.
– Jag är övertygad om att tillgängligheten till digitala psykologtjänster kommer att öka, både via renodlade digitala aktörer och genom att fler fysiska psykologtjänster kommer att lägga till digitala tjänster. AI-utvecklingen går snabbt i samhället just nu, vilket även öppnar nya möjligheter på den digitala psykologins område. Det vore till exempel fantastiskt om maskininlärning kunde användas för att mäta, utvärdera och anpassa behandlingen. Framöver kommer patienter förmodligen att ha tillgång till smarta funktioner som språkstöd, vilket möjliggör en mer individualiserad digital psykologisk vård. På längre sikt kanske verktyg som kan läsa av patientens röstläge och ansiktsuttryck eller algoritmer som kan larma om ett förändrat beteende hos en patient blir verklighet, avslutar Victoria Trepp.