Presentation
Effektiv och nära psykologisk behandling

Ny modell ska minska psykisk ohälsa

Publicerad 14 juni 2022
Foto: Mikael Wallerstedt
Emma Manner, psykolog och verksamhetsutvecklare. Foto: Mikael Wallerstedt
Emma Manner, psykolog och verksamhetsutvecklare. Foto: Mikael Wallerstedt

Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem.
I Region Uppsala testas en modell för effektiv och nära psykologisk behandling. Målet är att många fler ska få tillgång till rätt insatser i rätt tid.

Emma Manner är psykolog, verksamhetsutvecklare och leder projektet ”Effektiv och nära psykologisk behandling”. Vid fyra vårdcentraler i Region Uppsala utvecklas, testas och implementeras modellen stegvis vård.
– Cirka en tredjedel av alla patienter i väntrummet på en vårdcentral har en psykisk ohälsa som är så pass påtaglig att den bör mötas med en adekvat insats.
Även om många vårdcentraler stärkt bemanningen av psykosociala resurser, är det ändå många patienter som får vänta onödigt länge på rätt stöd eller hjälp. Väntetider och utbud varierar också på ett oönskat sätt mellan olika vårdcentraler, menar Emma.
– Om vi anpassar arbetssätten efter primärvårdens uppdrag kan vi öka tillgängligheten för dem med lättare psykisk ohälsa, och samtidigt frigöra resurser för patienter med större behov. Genom att ge rätt stöd på rätt behovsnivå kan våra kompetenser användas mer effektivt jämfört med idag.

Jobba som psykolog med oss i Region Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Hög tillgänglighet
Modellen stegvis vård innebär att det ska finnas en hög tillgänglighet till en första bedömning; rätt insats ska inte kräva långa väntetider.
Modellen bygger även på ett teamarbete och en samsyn kring psykisk ohälsa.
– Det handlar om att nyttja hela vårdcentralens kompetens och att jobba evidensbaserat utifrån kunskapsstöd och vägledning i hur vi bedömer och behandlar. Vi behöver också kunna följa upp insatser så att vi vet att det vi gör faktiskt ger nytta och har effekt, säger Emma Manner.
En annan hörnsten i modellen är att insatser och behandlingar ska ske på ett likartat och systematiskt sätt, utifrån individens behov och förutsättningar.
– Det handlar både om att standardisera och att jobba personcentrerat i samverkan med patienten för att uppnå en mer jämlik vård.
Projektet vill även skapa utrymme för att förbättra modellen, fånga och sprida goda exempel så att verksamheter kan lära av varandra.
Projektet som startade i november 2021 pågår till sommaren 2024. Förhoppningen, menar Emma Manner är att projektet sedan ska permanentas och införas vid samtliga verksamheter som möter patientgruppen i Region Uppsala.

Region Uppsala – Effektiv och nära psykologisk behandling

Effektiv och nära psykologisk behandling är en del av Region Uppsalas omställningsarbete till Effektiv och nära vård 2030.
I projektet implementeras en modell för stegvis vård i en samskapande process med utvalda vårdcentraler. Modellen ska innehålla insatser på samtliga nivåer, allt från förebyggande insatser till psykologisk behandling.

Kontakt:
emma.manner@regionuppsala.se
Legitimerad psykolog, projektledare
regionuppsala.se