Presentation
Borås stad

Utvecklande miljö för skolpsykologer

Publicerad 28 april 2020
Foto: Ulf Ekström
Theo Toresson och Matilda Månhav, skolpsykologer i Borås. Foto: Ulf Ekström
Theo Toresson och Matilda Månhav, skolpsykologer i Borås. Foto: Ulf Ekström

Sedan ett par år jobbar skolpsykologerna i Borås utifrån en gemensam plattform. De har själva varit med och utformat de nya arbetssätten för en bättre och en mer stimulerande arbetsmiljö. Från att tidigare ha varit utplacerade på olika skolor sitter de nu gemensamt i en central organisation med ansvar för ett antal kontaktskolor.

– Det är en stor styrka i att sitta ihop med andra skolpsykologer och kunna bolla olika frågeställningar och stötta varandra. Vi har kollegialt utbyte över kafferasten och i återkommande möten där vi håller oss uppdaterade på våra interna rutiner och det senaste forskningsläget, berättar Matilda Månhav, skolpsykolog i Borås.

Kan hjälpa fler elever
Borås Stad genomgick för några år sedan en förändring i organisationsstruktur. Från att ha haft ett antal olika stadsdelsförvaltningar med eget ansvar för skolorna till en enda gemensam Grundskoleförvaltning.
– Den gemensamma organisationen bidrar mycket till arbetet med att skapa en likvärdig skola med samma bemötande och rutiner i alla skolor som hör till Borås, vilket är väldigt bra för eleverna. Att vi skolpsykologer sitter tillsammans förstärker den effekten då nya metoder och verktyg kommer alla skolor till del samtidigt, förklarar Theo Toresson, skolpsykolog i Borås.
En stor fördel med den samlade arbetsorganisationen är att skolpsykologerna nu kan specialisera sig på olika områden som sedan kan komma hela staden till gagn.
– Det blir mycket mer flexibelt då vi kan jobba även mot skolor som inte är våra angivna kontaktskolor.

Bidrar till det samlade skolarbetet
För skolpsykologerna själva innebär den nya organisationen att de fått en mycket inspirerande arbetsmiljö där de kan utvecklas mycket genom samspelet med de andra skolpsykologerna, få tips om nyheter och diskutera allvarliga problemställningar som kräver mer än en hjärna för att lösas.
– Det är stor fördel för oss att inte ha rektorn eller någon annan ur skolledningen som chef. Detta i kombination med att vi inte har våra kontor ute på skolorna bidrar till att vi kan komma med förslag på lösningar och ser förhållanden som de inom skolan inte själva ser. Det är lätt att bli hemmablind, konstaterar Matilda Månhav.
Nu jobbar de mer som konsulter men i ett kontinuerligt sammanhang då de jobbar tätt samman med sina kontaktskolor.
– Vi försöker att vara med på de elevhälsoteam-möten som hålls ute på våra kontaktskolor varje vecka. Där diskuteras skolans elevarbete i ett bredare perspektiv och vi kan addera det psykologiska perspektivet även i frågor som inte direkt rör en enskild elevs problematik. Det kan handla om att de vill dela upp en klass i mindre grupper, eller slå ihop två klasser till en större. Då kan vi ge råd kopplat till gruppsykologiska aspekter som man behöver ta hänsyn till. Psykologin kommer ju in i alla frågor som rör samspelet mellan människor, fortsätter hon.

Engagerade och lyhörda chefer
I samband med att den nya Grundskoleförvaltningen bildades i början av 2017 och skolpsykologerna skulle samlas centralt så fick medarbetarna stora möjligheter att påverka hur den nya organisationen skulle utformas.
– Vi har fantastiska chefer som ger oss stort förtroende och mycket eget spelrum för att bestämma över vårt arbete. De är väldigt entusiastiska, framåtsträvande och lyhörda för nya idéer. Ett stort projekt som vi nyligen sjösatt är Psifos kompetensdagar (Sveriges största kongress för psykologer i skola och förskola) som vi arrangerar här i Borås hösten 2021, berättar Theo Toresson.
En sak de båda uppskattar med att vara skolpsykolog är att de får integrera all den psykologiska kunskap de besitter i en helhet, då de jobbar både utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektivet. De får även vara en del av många intressanta tvärprofessionella diskussioner där representanter från skolans hela Elevhälsa deltar.
– Det är verkligen både spännande och utvecklande. Men viktigast av allt är naturligtvis möjligheten att få bidra till att hjälpa elever tidigt i livet så de klarar av grundskolan och får en bra plattform för resten av sina liv. Att få möjligheten att göra en sådan insats för ett barn eller en ungdom är fantastiskt, avslutar Matilda Månhav.

Elevhälsan Borås Stad

Skolpsykologerna sitter tillsammans i Grundskoleförvaltningens lokaler. Här sitter även en psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA). Skolpsykologernas uppdrag är att bidra med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam och deras kompetens används såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Elevhälsan som helhet ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa så att elevers utveckling mot utbildningens mål främjas.

På Elevhälsan för grundskolan i Borås Stad finns:
  • 9 centrala tjänster
  • 37 specialpedagogtjänster
  • 29 skolskötersketjänster
  • 23 skolkuratortjänster
  • 10 skolpsykologtjänster

www.boras.se