Presentation
Pearson Assessment

Kan upptäcka psykisk ohälsa tidigt

Publicerad 28 april 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexander Engdahl, legitimerad psykolog och produktspecialist, och Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och försäljnings- och marknadschef på Pearson Assessment. Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexander Engdahl, legitimerad psykolog och produktspecialist, och Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och försäljnings- och marknadschef på Pearson Assessment. Foto: Gonzalo Irigoyen

På motsvarande sätt som skolsköterskan med jämna mellanrum kollar elevers fysiska hälsa kan även den psykiska hälsan systematiskt screenas med generella test. Då kan tidiga stadier av psykisk ohälsa fångas upp och åtgärder sättas in i tid.

– Vi har två nylanserade test som kan användas som screeningsverktyg på hela skolklasser. De kan fånga upp både individuella elevers mående och hur gruppen som helhet fungerar. Det kan även bidra till att mer strukturella faktorer på en skola upptäcks, berättar Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och Pearson Assessments försäljnings- och marknadschef.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete har traditionellt varit viktigt i skolans värld. Sveriges Kommuner och Regioner har i flera rapporter ansett att elevhälsovården har behov av att arbeta mer preventivt inom området psykisk ohälsa.
– Skolpsykologer har länge använt skattningsskalor såsom Becks för att få en uppfattning om den psykiska hälsan hos elever, snarare än för traditionell diagnostisk utredning, som dessa skalor kan användas för på exempelvis BUP.
Även i psykiatrin kan det finnas stor nytta i att screena för psykisk ohälsa.
– Idag används ofta semistrukturerade intervjuer tillsammans med anamnes för att undersöka barn och ungdomars psykiska ohälsa. Att screena dessa individer på ett bredare och mer strukturerat vis med information om skolmiljö och hemsituation skulle kunna vara till hjälp för kliniker att förstå de faktorer som ligger till grund för ohälsan, berättar Alexander Engdahl som är legitimerad psykolog och arbetar som produktspecialist på Pearson Assessment.

Känslor, beteenden och generell begåvning
Ett av de nya testen är den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3.
– Det utgörs av skattningsskalor som genom att integrera information och perspektiv från barnet, lärare och föräldrar ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barnet. Styrkan med BASC-3 är att det belyser både svårigheter och adaptiva styrkor hos barnet, förklarar Alexander Engdahl.
En annan fördel med BASC-3 är att det också fångar upp hur relationen mellan en elev och omgivningen är, vilket är viktigt för att förstå hur eleven fungerar och mår i skolan.
– Det är ett instrument som tittar på specifika företeelser i en skolkontext, till exempel mobbningsbeteenden, tillit och attityd till läraren. Man får en bra bild av hur relationen ser ut för barnet, säger Parvin Yazdani.
Ett annat användbart test är Raven’s 2, som är ett icke-verbalt matristest som ger en snabb och tillförlitlig uppskattning av generell begåvning både hos barn och vuxna.
– Raven’s 2 mäter bland annat uppfattning av och uppmärksamhet på visuella detaljer, slutledningsförmåga, förmåga att tänka logiskt och abstrakt, samt visuell och spatial förmåga, berättar Alexander Engdahl.

Läs mer om våra produkter
BASC-3
Raven’s 2

Många fördelar med generella test
Raven’s 2 går att administrera både i grupp och individuellt, för individer mellan 4 och 69 år, vilket öppnar upp för större möjligheter till screening inom området. BASC-3 riktar in sig på barn och unga mellan 6 och 19 år. Testen kan administreras både i pappersversion och digitalt.
– Vi ser stora vinster med att jobba mer med screeningar. Testen är smidiga att genomföra och ger bra stöd i helhetsbedömningen av både barn och vuxna. Bland fördelarna finns att kunna upptäcka psykisk ohälsa på ett tidigt stadium och därigenom kunna undvika långa sjukskrivningar eller hemmasittande skolbarn. I vissa fall kan en underliggande depression vara grunden till det som kan uppfattas som ”lathet”, konstaterar Parvin Yazdani.
Utöver BASC-3 och Raven’s 2 finns ett flertal andra test som kan vara användbara i en bedömningssituation.
– Ett av dessa är CCC-2, Children’s Communication Checklist – Second Edition, med vilket barn och ungdomar screenas för språksvårigheter som kan störa de kommunikativa färdigheterna. Testet består av en checklista som utifrån olika skalor mäter barnets färdigheter. Med hjälp av resultaten kan man fånga upp elever, alltifrån de som kan behöva lite extra hjälp till de som behöver genomgå en mer omfattande utredning.

Användningsområden inom psykiatri och sjukvård
I den ofta hårt belastade barn- och ungdomspsykiatrin kan det finnas skäl att använda allmänna screeningar. Exempelvis finns det möjlighet att administrera BASC-3 digitalt för att redan initialt få en bra bild av det specifika barnets eller ungdomens situation ur flera aspekter.
– Detta kan var till hjälp både i att formulera rent diagnostiska frågeställningar och vid interventionsplanering, samt vid utvärdering av insatser, berättar Alexander Engdahl.
Även med Raven’s 2, som är språk­oberoende, finns stora möjligheter att screena snabbt.
– Det finns en digital kortversion, som bara tar 20 minuter att administrera och kan användas för att utvärdera om det finns behov av en mer omfattande utredning.

Pearson Assessment

Pearson Assessment är marknadsledande inom psykologiska och språkliga test. Våra test används framförallt inom vård, skola och rekrytering. Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av de internationellt mest kända och använda psykologiska testen. Ett exempel är Wechslerskalorna för bedömning av kognitiva funktioner hos barn och vuxna. På våra plattformar Q-interactive och Q-global finns nu flera digitaliserade test. Nya test är Raven’s 2, en helt ny version av matristestet för uppskattning av generell begåvning, samt BASC-3, ett omfattande instrument för kartläggning av barn och ungas känslo- och beteendemässiga problematik.

Pearson Assessment
E-post: info.se@pearson.com
Tel: 08-619 76 00
www.pearsonassessment.se