Etikettarkiv: Specialistpsykolog

Psykologers löner måste bli mer konkurrenskraftiga

Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin

Psykologers löner står inte i paritet med yrkets svårighetsgrad och ansvar. Arbetsgivare behöver därför bli bättre på att synliggöra och inse de utmaningar som psykologyrket innebär och därefter sätta konkurrenskraftiga lönenivåer. Det anser Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet.

Psykologerna som deltog i Framtidens Karriär – Psykologs undersökning anser att en PTP-psykolog bör ha en månadslön på 32 400 kronor.
– Det är positivt att psykologer värdesätter tyngden och ansvaret i PTP-psykologers arbete. 32 400 kronor är mer förenligt med ansvaret som jobbet innebär än 30 000 kronor, den PTP-lön som tyvärr är en realitet för många idag. I landets regioner är situationen ännu sämre. Där ligger medianen för en PTP-lön på 28 000 kr. Det här är ett problem, men vi har också tagit krafttag mot det, säger Jaime Aleite, som anser att lönenivån för psykologer måste sättas utifrån prestation, svårighetsgrad i arbetet samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.
Han tillägger att lönesituationen är bäst i län där det saknas universitetsorter samt i mindre städer med sämre pendlingsmöjligheter. Där tvingas arbetsgivarna att vara attraktiva för att kunna rekrytera, utveckla och behålla psykologer. I storstadsregioner är löneläget däremot tuffare.

Bör ge avtryck på lönenivån
Psykologerna anser även att en färdig specialistpsykolog bör ha en månadslön på 53 700 kronor. Psykologförbundets lönerekommendation för specialistpsykologer ligger dock betydligt högre än så. Enligt förbundet bör lägstalönerna för specialistpsykologer ligga på cirka 58 000 kr enligt en beräkningsmodell som förbundet antagit.
– Det är glädjande att allt fler arbetsgivare inrättar tjänster som specialistpsykologer. Det genererar mervärden för medborgarna, verksamheten och psykologkåren överlag. Problemet är att många psykologer genomgår specialistutbildning utan att det påverkar lönen i någon nämnvärd utsträckning. Därför ligger lönenivåerna i realiteten långt under de 53 700 kronor som psykologerna själva anser skulle vara en rimlig lön. 47 000 kronor är närmare verkligheten. Det pågår ett arbete inom förbundet med att adressera denna fråga, säger Jaime Aleite.
Utöver rätt lön verkar Psykologförbundet även för att specialistpsykologer ska få rätt titel och ett uttalat specialistansvar. De bör också få egna koder i statistiken så att man kan följa deras löneutveckling specifikt utan att deras löner blandas samman med övriga psykologers löner.

Vilken månadslön anser du att en PTP-psykolog bör ha?
I genomsnitt anser psykologerna att en PTP-psykolog bör ha 32 400 kr i månaden.
Vilken månadslön anser du att en färdig specialistpsykolog bör ha?
I genomsnitt anser psykologerna att en färdig specialistpsykolog bör ha 53 700 kr i månadslön
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8-14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Specialistkurs för psykologer i implementering våren 2020

Akademi Magelungen anordnar tillsammans med Karolinska Institutet en specialistkurs för psykologer i implementering, i totalt 6 dagar, med start 11 februari.

Vi får hela tiden ny evidens som tvingar oss aktiva inom området att ompröva etablerade sanningar och metoder. Psykologer som vill garantera sina patienter att de arbetar i samklang med senaste datan och evidensen behöver därför vara duktiga på implementering.

Om kursen
Kursens syfte är att förbättra dina kompetenser med vilka du implementerar nya insatser, riktlinjer, policys och produkter. Vi ger dig en omfattande genomgång av implementeringens viktigaste aspekter. Du får bl.a. kunskap om processer, verktyg och datadrivet arbetssätt. Denna utbildning utvecklar din förmåga att göra ny, evidensbaserad forskning till praktik.

Kursen ges vid tre tillfällen, 2+2+2 dagar, den 11 februari till den 9 juni 2020.
Klicka här för mer information och ansökan till kursen

Akademi Magelungen
Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen


Psykologers och specialistpsykologers löner måste höjas

Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Erfarna psykologer utan specialistutbildning bör ha en månadslön på 49900 kronor och erfarna specialistpsykologer bör ha en månadslön på 58 400 kronor. Det anser psykologerna i en ny undersökning.

– Undersökningsresultatet tyder på att många psykologer är bra på att värdesätta sitt arbete på ett korrekt sätt. Ett grundproblem för hela professionen är att lönenivåerna generellt sett är för låga och inte är proportionella till yrkets komplexitet och svårighetsgrad. Många psykologer har dessvärre för låga ingångslöner och en alltför dålig löneutveckling, säger Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet.
Psykologförbundets medlemmar omfattas av så kallade sifferlösa avtal, vilket innebär att det inte finns ett specificerat löneutrymme för psykologer. Medellönenivån ligger i dagsläget på 41 000 kronor, vilket Jaime Aleite anser är för lågt.
– Det vore önskvärt att psykologers medellön istället hamnar på 50 000 kronor. Många andra akademikergrupper med tuffa och krävande arbeten ligger på den lönenivån, och har därmed fått ett erkännande från sin arbetsgivare som även syns i plånboken. Det erkännandet har många psykologer ännu inte fått, säger han.

Specialistpsykolog bör ha 60 000
Psykologerna anser att månadslönen för en specialistpsykolog med drygt femton års yrkeserfarenhet som specialist bör ligga på 58 400 kronor. Psykologförbundet anser att drygt 60 000 kronor är en rimlig månadslön för en specialistpsykolog.
– Medellönen för specialistpsykologer ligger idag på cirka 46 000 kronor. Det är alltför lågt, i synnerhet med tanke på att specialistpsykologer har en högre specialisering än andra psykologer samt att de har ett ännu större ansvar i sin yrkesroll. Specialistpsykologer ska bland annat stötta kollegor, fungera som ett verksamhetsstöd, hantera särskilt komplexa patienter och säkerställa att den psykologiska behandlingen genomförs på ett patientsäkert och rättssäkert sätt. Dagens låga medellöner för specialistpsykologer riskerar att leda till att färre psykologer känner sig motiverade att skaffa sig en specialistkompetens, säger Jaime Aleite.

Rätt till rimlig ingångslön
Enligt färsk statistik från Psykologförbundet har lönenivåerna och löneutvecklingen haft en positiv utveckling i vissa län, i synnerhet där man haft svårt att rekrytera psykologer. I andra delar av landet, främst i storstadsregionerna, är medellönerna fortfarande alltför låga i förhållande till arbetets komplexitet. Utöver lönefrågan är karriärmöjligheter, tillgång till fortbildning, en god arbetsmiljö och att ha inflytande på arbetet exempel på frågor som många gånger är avgörande för att psykologer ska vilja stanna kvar hos en arbetsgivare.
– En viktig fråga som vi driver är att alla psykologer har rätt till en rimlig ingångslön. Dessvärre missköts lönesättningen för PTP-psykologer på flera håll i landet. De tillåts ibland inte ens löneförhandla, lönenivåerna bestäms istället utifrån fasta tariffer. En låg ingångslön innebär ofta att det tar tid innan man kommer upp i en rimlig lönenivå, även som legitimerad psykolog, säger Jaime Aleite.

Vilken månadslön anser du att en psykolog (utan specialistutbildning) med cirka 15 års yrkeserfarenhet som psykolog bör ha?

I genomsnitt anser psykologerna att en psykolog utan specialistutbildning med cirka 15 års yrkeserfarenhet som psykolog bör ha 49 900 kr i månadslön.

Vilken månadslön anser du att en specialistpsykolog med cirka 15 års yrkeserfarenhet som specialist bör ha?

I genomsnitt anser psykologerna att en specialistpsykolog med cirka 15 års yrkeserfarenhet som specialist bör ha 58 400 kr i månadslön.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Psykologisk behandling populärast bland psykologer

Martin Björklind, legitimerad psykolog och professionsstrateg på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Martin Björklind, legitimerad psykolog och professionsstrateg på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Psykologer anser att specialistutbildning och specialistbehörighet bör regleras statligt på nationell nivå. Det främsta skälet till att så många psykologer vill se offentligt reglerade specialistutbildningar är att specialistpsykologer fyller en central och mycket viktig funktion i arbetet med att främja människors psykiska hälsa.

– Specialistpsykologer tar ansvar för metodutveckling, hanterar de svåraste ärendena, kvalitetssäkring och att implementera aktuella forskningsresultat i verksamheten. Samhället behöver dessutom fler specialistpsykologer. Det är därför rimligt att utbildningarna regleras offentligt snarare än att Psykologförbundet ansvarar för dem, säger Martin Björklind, legitimerad psykolog och professionsstrateg på Psykolog­förbundet.

Psykologisk behandling intressantast
I Framtidens Karriär – Psykologs undersökning framgår att psykologernas intresse är högst för specialistutbildningarna inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi samt arbets- och organisationspsykologi. Intresset är lägst för specialistutbildningarna inom funktionshindrens psykologi, beroendepsykologi och forensisk psykologi.
– Det beror förmodligen på att det finns en lång tradition bland många psykologer att vidareutbilda sig till psykoterapeuter. Förbundets specialistutbildningar inom beroendepsykologi och funktionshindrens psykologi är dessutom relativt nya. Intresset för dem kommer sannolikt att öka i takt med att kännedomen om dem ökar, säger Martin Björklind.

Nära samverkan krävs
Han anser att det är svårt att rangordna vilka specialistutbildningar som efterfrågas mest av arbetsgivarna eftersom specialistutbildningarna med inriktning mot hälsofrämjande och förebyggande arbete, specialistvård och primärvård kompletterar varandra och behövs i lika stor utsträckning.
– Verksamheterna har bäst känne­dom om hur deras behov av olika insatser från specialistkompetenser ser ut. Därför efterlyser vi en nära samverkan mellan verksamheter, utbildningsarrangörer och Psykologförbundet. Vi vill även att det ska vara Socialstyrelsen som utfärdar yrkesbevisen för specialistpsykologerna, säger Martin Björklind.

Vilka av Psykologförbundets tio specialistinriktningar skulle du helst vilja vidareutbilda dig inom? Ange gärna flera och bortse från vad du arbetar med idag och om du redan är specialiserad.

1. Psykologisk behandling/Psykoterapi
2. Klinisk vuxenpsykologi
3. Neuropsykologi
4. Arbets- och organisationspsykologi
5. Klinisk barn- och ungdomspsykologi
6. Hälsopsykologi
7. Pedagogisk psykologi
8. Forensisk psykologi
9. Beroendepsykologi
10. Funktionshindrens psykologi

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Anser du att specialistutbildning och specialistbehörighet för psykologer ska regleras statligt på nationell nivå?

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer i Sverige 20–23 april 2018. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Hög efterfrågan på specialister i neuropsykologi

Linda Gjertsson, specialistpsykolog inom neuropsykologi. Foto: Kalle Prorok
Linda Gjertsson, specialistpsykolog inom neuropsykologi. Foto: Kalle Prorok
Neuropsykologer är experter på att göra utredningar och att bedöma funktionsnivå av patienter med skador eller störningar i centrala nervsystemet. Behovet av specialistpsykologer med inriktning mot neuropsykologi är stort och ökar stadigt.

Neuropsykologi ett mångfacetterat område inom psykologyrket med goda möjligheter till ytterligare specialisering.
– När jag inledde min psykologkarriär var en av mina uppgifter att utreda och bedöma patienters neurokognitiva svårigheter. Jag upptäckte snart att dessa bedömningar ofta hade en avgörande inverkan på patientens förståelse för sig själv och omgivningens förståelse för individen. Jag sökte mig därför till en specialiserad tjänst inom neuropsykologi och 2011 var jag klar med specialistutbildningen, säger Linda Gjertsson, specialistpsykolog inom neuropsykologi som arbetat drygt tjugo år inom landstinget och numera driver en egen psykologmottagning.

Stort behov av specialister
En specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi har många karriärvägar att välja mellan. Linda Gjertsson har arbetat inom många delar av psykiatrin, både med utredning och behandling. Man kan välja att specialisera sig mot olika åldersgrupper, som barn, vuxna eller äldre. Merparten arbetar inom landstinget, men även kommuner och statliga verksamheter har behov av neuropsykologisk kompetens, och en del driver egen mottagning.
– Efterfrågan på specialistpsykologer inom neuropsykologi är hög. Det är lätt att få jobb eftersom det råder brist på specialister i stora delar av landet. Behovet har dessutom ökat på senare år när neuropsykologiska funktionshinder uppmärksammats mer och mer, säger Linda Gjertsson.

Snabb utveckling
Neuropsykologer genomför bland annat bedömningar av störningar i hjärnans funktioner och bedömer funktionsnivåer hos patienter med exempelvis MS, demens, Parkinson eller Aspergers.
– Att arbeta som neuropsykolog är mångfacetterat och ställer höga krav på kliniska färdigheter, analysförmåga och att hålla en god kontakt med klienten. Utvecklingen på det neuro­psykologiska området går snabbt. Det görs mycket forskning och släpps ständigt nya vetenskapliga artiklar. Det finns goda möjligheter till ytterligare specialisering och kontinuerlig fortbildning med exempelvis metodinriktade kurser, säger Linda Gjertsson.

Utvecklas som specialistpsykolog i Blekinge

Magnus Thern, specialistpsykolog med funktionsansvar hos Landstinget Blekinge. Foto: Jörgen Ragnarson
Magnus Thern, specialistpsykolog med funktionsansvar hos Landstinget Blekinge. Foto: Jörgen Ragnarson
Vill du ha nya karriärvägar och fördjupa din kompetens som psykolog? Landstinget Blekinge erbjuder helt nya typer av tjänster där du får större ansvar, ökad specialisering, högre lön och spännande utmaningar.

De två nya tjänsterna infördes i december förra året och är specialistpsykolog samt specialistpsykolog med funktionsansvar. För att söka tjänsterna ska man ha behörighet som specialistpsykolog.
– Vi vill skapa tydliga, attraktiva karriärvägar för specialistpsykologer. Båda dessa tjänster ger stora möjligheter att utvecklas i sin profession, berättar Magnus Thern, specialistpsykolog med funktionsansvar.
Magnus, som har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Blekinge i 17 år, är specialist inom klinisk psykologi. Den nya tjänsten, specialistpsykolog med funktionsansvar, innebär att han en del av sin arbetstid har ett mer övergripande ansvar för utbudet av psykologiska utredningar, metoder och behandlingar på kliniken och för att utveckla dessa. Han fungerar också som en rådgivande resurs och deltar i ledningsmöten, där det tidigare inte funnits psykolog.
– Där har jag möjlighet att peka på utvecklingsbehov för klinikens utbud av psykologiska utredningar och behandlingar. Jag kan också bidra med psykologiska aspekter i andra frågor på ledningsgruppmöten, till exempel komplexa patientärenden eller verksamhetsutveckling, menar Magnus.

Tillvarata kompetens
Inrättandet av tjänsten som specialistpsykolog är ett sätt att tydliggöra specialistpsykologens fördjupade kunskaper och ta tillvara kompetensen.
– Alla psykologtjänster kan omvandlas till en specialistpsykologtjänst. Det innebär att man förväntas ta mer komplexa patientärenden och att man kan specialisera sig ännu djupare utifrån den specialistinriktning man har. Mitt eget patientarbete har till exempel fokuserats på dels utredning och diagnostik av mer komplexa ärenden och dels psykoterapeutiskt arbete med patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning, dissociativa syndrom och komplex traumatisering, säger Magnus.
Med de nya tjänsterna följer inte bara nya, spännande arbetsuppgifter, med breddat ansvar och möjlighet att utveckla både den egna karriären och det kliniska arbetet. De innebär också ett rejält lönepåslag.
– Här i Landstinget Blekinge finns en sund och vettig syn på psykologer och vikten av att tillvarata deras kompetens. Vi har ett brett utbud av evidensbaserade behandlingar, bra lönenivå och många möjligheter till kompetensutveckling. Min erfarenhet är att Landstinget Blekinge alltid har varit mycket positivt och frikostigt när det gäller vidareutbildningar för sin personal, berättar Magnus.

Landstinget Blekinge
Landstinget Blekinge erbjuder sedan några månader två nya psykologtjänster: specialistpsykolog samt specialistpsykolog med funktionsansvar. Detta är ett led i att förbättra karriärmöjligheterna för psykologer i Landstinget Blekinge med ökande grad av ansvar, specialisering av arbetsuppgifter och löneutveckling under yrkeslivet. Målet är att utnyttja erfarna och specialistutbildade psykologer bättre.
E-post: magnus.thern@ltblekinge.se
www.ltblekinge.se