Etikettarkiv: Region Uppsala

Ny modell ska minska psykisk ohälsa

Emma Manner, psykolog och verksamhetsutvecklare. Foto: Mikael Wallerstedt
Emma Manner, psykolog och verksamhetsutvecklare. Foto: Mikael Wallerstedt

Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem.
I Region Uppsala testas en modell för effektiv och nära psykologisk behandling. Målet är att många fler ska få tillgång till rätt insatser i rätt tid.

Emma Manner är psykolog, verksamhetsutvecklare och leder projektet ”Effektiv och nära psykologisk behandling”. Vid fyra vårdcentraler i Region Uppsala utvecklas, testas och implementeras modellen stegvis vård.
– Cirka en tredjedel av alla patienter i väntrummet på en vårdcentral har en psykisk ohälsa som är så pass påtaglig att den bör mötas med en adekvat insats.
Även om många vårdcentraler stärkt bemanningen av psykosociala resurser, är det ändå många patienter som får vänta onödigt länge på rätt stöd eller hjälp. Väntetider och utbud varierar också på ett oönskat sätt mellan olika vårdcentraler, menar Emma.
– Om vi anpassar arbetssätten efter primärvårdens uppdrag kan vi öka tillgängligheten för dem med lättare psykisk ohälsa, och samtidigt frigöra resurser för patienter med större behov. Genom att ge rätt stöd på rätt behovsnivå kan våra kompetenser användas mer effektivt jämfört med idag.

Jobba som psykolog med oss i Region Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Hög tillgänglighet
Modellen stegvis vård innebär att det ska finnas en hög tillgänglighet till en första bedömning; rätt insats ska inte kräva långa väntetider.
Modellen bygger även på ett teamarbete och en samsyn kring psykisk ohälsa.
– Det handlar om att nyttja hela vårdcentralens kompetens och att jobba evidensbaserat utifrån kunskapsstöd och vägledning i hur vi bedömer och behandlar. Vi behöver också kunna följa upp insatser så att vi vet att det vi gör faktiskt ger nytta och har effekt, säger Emma Manner.
En annan hörnsten i modellen är att insatser och behandlingar ska ske på ett likartat och systematiskt sätt, utifrån individens behov och förutsättningar.
– Det handlar både om att standardisera och att jobba personcentrerat i samverkan med patienten för att uppnå en mer jämlik vård.
Projektet vill även skapa utrymme för att förbättra modellen, fånga och sprida goda exempel så att verksamheter kan lära av varandra.
Projektet som startade i november 2021 pågår till sommaren 2024. Förhoppningen, menar Emma Manner är att projektet sedan ska permanentas och införas vid samtliga verksamheter som möter patientgruppen i Region Uppsala.

Region Uppsala – Effektiv och nära psykologisk behandling

Effektiv och nära psykologisk behandling är en del av Region Uppsalas omställningsarbete till Effektiv och nära vård 2030.
I projektet implementeras en modell för stegvis vård i en samskapande process med utvalda vårdcentraler. Modellen ska innehålla insatser på samtliga nivåer, allt från förebyggande insatser till psykologisk behandling.

Kontakt:
emma.manner@regionuppsala.se
Legitimerad psykolog, projektledare
regionuppsala.se

Psykologer jobbar i framkant i Uppsala

Lisa Westring, klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala. Foto: Anders Forngren
Lisa Westring, klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala. Foto: Anders Forngren

Lisa Westring är både klinisk psykolog och processledare för psykisk ohälsa inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala, där utvecklingen hela tiden går framåt.
– Uppsala vill ligga i framkant och man tillvaratar psykologisk kompetens när det gäller att förbättra verksamheterna, säger hon.

Som klinisk psykolog på en vårdcentral i Region Uppsala träffar Lisa Westring patienter och hjälper dem att ta sig ur psykisk ohälsa. I egenskap av process­ledare arbetar hon också på en mer övergripande nivå.
– I huvudsak leder jag ett nätverk för psykisk hälsa, med representanter från olika vårdcentraler som kan inspireras och lära av varandra. Inom Region Uppsala tar vi fram en modell för stegvis vård, vars syfte är att göra psykologiska behandlingsinsatser mer jämlikt tillgängliga för invånarna. Det ska inte spela så stor roll vilken vårdcentral man vänder sig till. Vi jobbar mot att skapa ett gemensamt arbetssätt för hur vi bedömer och utformar insatser på lagom nivå.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kan göra stor skillnad
Det roligaste med Lisa Westrings jobb tycker hon är variationen, och att se hur patienter blir hjälpta.
– Inom primärvården möter man människor i livets alla skeden och ibland kan man göra stor skillnad även med en liten insats, om man gör det i rätt läge. Ibland är min roll att hjälpa någon att få överblick och ett nytt perspektiv, för att sen gå vidare på egen hand. Ibland behövs en lite mer omfattande psykologisk behandling, och då upplever jag att man får utrymme till det. När det funkar som det ska på vårdcentralen så kan man ha ett livsperspektiv och en kontinuitet kring patienterna som har en mer kronisk problematik.

Psykologers roll viktig
Och i Region Uppsala är det många som efterfrågar psykologers kunskap.
– Om man är lite framåt som psykolog kan man bidra med psykologisk kompetens till exempel till andra yrkesgrupper, även på verksamhetsnivå. Vill man bidra på alla nivåer så är primärvården en bra plats, säger Lisa Westring.
Psykologers roll blir allt viktigare och uppskattas i Region Uppsala Nära vård och hälsa.
– Jag ser helt klart ett skifte mot att man lyfter fram vikten av att vi blir bra på att hantera psykisk ohälsa, för löser vi inte hur vi ska ta oss an psykisk ohälsa blir det ingen bra vård över huvud taget. Jämfört med för fem år sedan uppmärksammas patientgruppen med psykisk ohälsa mer även på ledningsnivå. I Region Uppsala finns ett engagemang i att ägna sig åt förbättringsarbeten på ett systematiserat sätt, och där har psykologer en viktig roll.

Jobba som psykolog i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Uppsala – Nära vård och hälsa

Våra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa och tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

www.regionuppsala.se