Etikettarkiv: Internetbaserad KBT

IKBT som öppnar möjligheter

Psykologen Linda Malinen arbetar med internetbaserad KBT.

Internetbaserad KBT inom primärvården utvidgas allt mer och får goda resultat.
– Vad vi sett hittills är det ungefär jämförbart med vanlig behandling, säger psykologen Linda Malinen.

Linda Malinen är psykolog och delar sin tjänst mellan kliniskt arbete inom primärvården och utvecklingsarbete på primärvårdens utvecklingsenhet i Region Sörmland. Hon fokuserar framför allt på IKBT, internetbaserad KBT.
– Internetbaserad behandling kan innebära många olika saker, men här får man ett behandlingsprogram med texter, filmer och skrivuppgifter, säger Linda Malinen.
En gång i veckan får patienten feedback av behandlaren, och IKBT-behandlingen föregås av ett bedömningssamtal.
– Det forskas mycket om vilka patienter som är lämpliga för IKBT. Hos oss erbjuds det för de som har mild och måttlig problematik och som är motiv­erade att testa, säger Linda Malinen.

”IKBT borde vara samma oberoende av vilken vårdcentral eller region du söker på.”

IKBT kan utvidgas
I Sörmland finns program för depression, ångest, oro, stress och sömn. Programmen är på 6–8 moduler och tar 8–10 veckor att ta sig igenom.
– Den allmänna uppfattningen bland behandlarna är att IKBT ger ungefär samma resultat som behandling där man ses på plats. Vissa hoppar av och vissa inte, vissa blir hjälpta och vissa inte.
Och IKBT tror hon har stor möjlighet att utvidgas med fler program och patientgrupper.
– Det finns betydligt fler program tillgängliga på marknaden än de som vi har upphandlat i Sörmland idag. Vi skulle också kunna utöka användandet till andra vårdnivåer. I dagsläget erbjuds IKBT enbart inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland, men även patienter inom psykiatrin och den somatiska vården skulle troligen kunna ha nytta av olika IKBT-program, säger Linda Malinen.

Jämlik vård
En diskussion som förs är att försöka göra vården mer jämlik genom att standardisera programmen, som idag kan se olika ut på olika platser i landet.
– Vissa regioner har gått ihop och tar fram program tillsammans vilket skulle kunna vara en möjlig väg framåt. IKBT borde vara samma oberoende av vilken vårdcentral eller region du söker på. Det vore positivt med mer samarbete, både mellan regioner men också med de privata aktörerna, säger Linda Malinen.

Internetbaserad KBT för barn och unga

Fabian Lenhard, psykolog som forskar på Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning.
Fabian Lenhard, psykolog som forskar på Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning.

Internetbaserad KBT-behandling för barn och unga med tvångssyndrom gör högkvalitativ evidensbaserad behandling tillgänglig för fler patienter, oberoende av bostadsort. Forskning visar dessutom att internetbaserad KBT-behandling är lika effektiv som fysisk behandling. Det har bidragit till att internetbehandlingen numera används som en reguljär behandlingsmetod inom BUP.

– I vår forskning har mina kollegor och jag analyserat och utvecklat internetbaserad behandling för barn och unga med tvångssyndrom. Vi har bland annat jämfört internetbehandling med sedvanlig fysisk behandling. Forskningen visar bland annat att om man erbjuder internetbaserad KBT i en stegvis modell där internetbehandling erbjuds som förstahandsalternativ så är det lika effektivt som att enbart erbjuda sedvanlig KBT-behandling från start, säger Fabian Lenhard, psykolog som forskar på Karolinska Institutets Centrum för psykiatriforskning med fokus på internetbaserad KBTbehandling för barn och unga. Han är även kvalitetscontroller på Wemind och har tidigare varit chef för BUP:s forsknings- och utvecklingscentrum i Region Stockholm.

”En stor fördel med internetbehandling för just barn och unga är att föräldrarna får en mer aktiv roll”

Föräldrarna får en aktiv roll
Forskarteamet har lagt mycket tid på att anpassa KBT-behandlingen till ett digitalt format som passar barn och unga, en utveckling som började 2013 och genererat ett flertal kliniska studier. Det fokuserade utvecklingsarbetet är en viktig framgångsfaktor.
Forskningen kring internetbehandling för barn och unga har inspirerats av motsvarande forskning som genomförts på vuxna. Den digitala KBT-behandlingens framgångsfaktorer bland vuxna har kunnat överföras även till barn och unga.
– En stor fördel med internetbehandling för just barn och unga är att föräldrarna får en mer aktiv roll i behandlingen. Föräldrarna fyller en viktig funktion vid den här typen av behandling eftersom vi psykologer inte är fysiskt närvarande. Det digitala formatet gör även att barnen och deras föräldrar kan arbeta mer självständigt med behandlingsprogrammet, säger Fabian Lenhard.

Utvidga mot fler grupper
Han ser ytterligare fördelar med internetbehandling, som att de psykoedukativa momenten i samband med ett behandlingsprogram kan introduceras för patienten via ett textbaserat färdigt digitalt material. Det spar resurser och innebär att psykologen kan fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter.
– Nu erbjuds IKBT i reguljär vård för barn och unga med tvångssyndrom, ångesttillstånd och IBS. Behovet av digital KBT-behandling även för andra diagnoser är stort. Det pågår till exempel ett arbete inom vår forskargrupp att utveckla internetbaserad KBT-behandling för barn och unga med medelsvår till måttlig depression. En annan viktig grupp är patienter med autismspektrumproblematik. Vi ser att det skulle vara väldigt meningsfullt att kunna utveckla evidensbaserad digital behandling även för den gruppen, säger Fabian Lenhard.