Etikettarkiv: Digital psykologi

Förstahandsalternativet i framtidens primärvård

Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Region Uppsala

Med digital psykologi kan primärvården öka sin tillgänglighet och nå ut till fler. Tröskeln för att ta del av digitala verktyg och behandlingsprogram som utformats av psykologer har sänkts, vilket innebär att patienter som kan hantera sin problematik med självhjälp eller digitala behandlingsprogram snabbare kan få det stöd de behöver.

Cirka 8 av 10 psykologer anser att psykologi på distans har varit till stor nytta för patienter och psykologer under coronapandemin.
– Det var väntat att många psykologer skulle upptäcka nyttan med digital psykologi under pandemin. De digitala kanalerna har till stor del varit helt avgörande för att kunna upprätthålla den psykologiska verksamheten under pandemin, säger Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Hon har arbetat i psykiatrin och på vårdcentral och är sedan 2017 projektledare för regionens satsning på distansbaserad KBT-terapi. Amanda Simonsson sitter även i styrgruppen för Svenska Internet­behandlingsregistret och i Nätverket för digitala psykologer.

”Det har blivit alltmer naturligt för en växande grupp psykologer att ha patientkontakter på distans.”

Bra mottagande hos invånarna
I primärvården har den digitala psykologins breda genomslag inneburit en ökad tillgänglighet för patienterna. Det digitala formatet har, enligt Amanda Simonsson, även inneburit att fler fått tillgång till behandlingsprogram som utformats av psykologer. Ett sådant exempel är det nät- och textbaserade KBT-program som Region Uppsala utformat. Regionen erbjuder även ett digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro för covid-19, som tagits emot väl av invånarna.
– Det har blivit alltmer naturligt för en växande grupp psykologer att ha patientkontakter på distans. Fram­över får vi förmodligen se fler arbetssätt som kombinerar fysiska och digitala patientmöten på ett naturligt sätt. Med distanspsykologi kan patienten söka hjälp utifrån sina egna förutsättningar. De textbaserade behandlingsprogrammen kan patienterna använda vid tidpunkter som passar dem och ta till sig materialet i egen takt, säger Amanda Simonsson.

Förstahandsalternativet
– Primärvårdens ökade ansvar för behandling av patienter med lättare psykisk ohälsa innebär att man framöver, med hjälp av digitala verktyg, kommer att sträva efter att göra psykologisk behandling tillgänglig för fler. Digitala verktyg kommer också att underlätta triageringen. Det är möjligt att standardiserade digitala triageringsverktyg för psykologisk behandling införs, vilket kan bidra till en mer jämlik vård. På sikt kommer primärvården förmodligen att utformas med digitalt patientmöte som förstahandsalternativ och fysiskt möte som andrahandsalternativ. Framöver väntar även en ökad tonvikt på egenvård och självhjälp, säger Amanda Simonsson.

Samordnat journalsystem
För att den digitala vården ska fungera effektivare framöver efterlyser hon ett samordnat journalsystem, så att digitala och fysiska vårdgivare kan dela journaler och liknande.
– Det finns ingen tydlig avgränsning för när psykologisk behandling bör genomföras på distans respektive fysiskt. Allvarligare psykiska besvär kan dock oftare behöva bedömas och behandlas fysiskt för att psykologen ska få en helhetsbild av patienten. Samtidigt vidgas ständigt gränserna för vilken typ av psykologi som kan bedrivas på distans. Det många var tveksamma till för ett par år sedan har i efterhand i många fall visat sig fungera väldigt bra, säger Amanda Simonsson.

Har psykologi på distans varit till stor nytta för klienter/patienter och psykologer under coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans, via telefon, video eller digitalt?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Gävleborg i framkant inom digital psykologi

Emma Selander och Arvin Hembäck, psykologer inom Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Emma Selander och Arvin Hembäck, psykologer inom Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Region Gävleborg satsar stort på digital vård- och verksamhetsutveckling. Psykologerna Arvin Hembäck och Emma Selander värdesätter den stimulerande arbetsmiljön och satsningarna på en jämlik och tillgänglig vård.

För knappt tre år sedan började Arvin Hembäck som psykolog inom Digital vuxenpsykiatri i Gävle. Idag leder han ett team med psykologer, PTP-psykologer och sekreterare.
– Vi har vår fysiska arbetsplats i Gävle, men arbetar regionövergripande. Vi arbetar även kliniskt via videomöten, men också med digital verksamhetsutveckling och digitala utbildningsinsatser.
Digital psykiatri grundades för att starta en mer hållbar kompetensförsörjning av psykologer i den psykiatriska vården inom regionen.
– Det är inte alltid enkelt att rekrytera psykologkompetens till mindre orter. Men genom vårt digitala team i Gävle kan vi stötta de psykiatriska mottagningarna ute i regionen kring frågor som rör utredning och behandling. För patienter innebär det en ökad tillgänglighet och en mer jämlik vård.
Uppdraget är både brett och omväxlande. Det kan exempelvis handla om att utbilda medarbetare i att genomföra videosamtal, att digitalisera behandlingsformulär och underlätta användningen av digitala hjälpmedel och lösningar.
– Som psykolog får jag använda mig mycket av det jag är utbildad till. Det är ett kreativt arbete och det finns stora möjligheterna att växa, både i den kliniska rollen, men också i arbetet med verksamhetsutveckling, säger Arvin Hembäck.

Jobba med digital psykologi i Gävleborg. Klicka här för att läsa mer (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Digitala vårdmottagningar
För Emma Selander, psykolog på Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle, har den pågående covid-19-pandemin inneburit en förändring av arbetssätt.
– Det är en utveckling jag länge velat se. Vi har även inspirerats av hur Digital psykiatri arbetar. I de fall det är lämpligt genomför vi videomöten och kan använda oss av instruktionsfilmer via 1177 så att patienter och familjer kan förbereda sig inför ett mottagningsbesök.
En annan spännande utveckling, menar hon, är satsningen på DVM, digitala vårdmöten, som planeras att lanseras hösten 2021. Den vårdsökande kan nå vården antingen via 1177 eller via Region Gävleborgs webbplats.
– Det kan vara digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt möte. Det är spännande att arbeta i en region som satsar mycket på psykologer och utvecklingen av nya lösningar. Efterfrågan på psykologer är stor och arbetsuppgifterna skiftande. Det är stimulerande och jag trivs väldigt bra.

Jobba med digital psykologi i Gävleborg. Klicka här för att läsa mer (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Gävleborg – Digital psykologi

Digital psykiatri har sitt säte i Gävle, men arbetar länsövergripande mot de psykiatriska mottagningarna i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall. Verksamheten vilar i huvudsak på tre ben: utredning, behandling och verksamhetsutveckling.
Barn- och ungdomssjukvården (BUS) i Gävleborg är en del av regionens specialistsjukvård. BUS bedriver mottagningsverksamhet i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle samt slutenvårdsavdelningar i Hudiksvall och Gävle. Patientgrupperna består av barn och ungdomar (0–17 år) med barnmedicinska tillstånd.

rekryteringsteamet@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se

Digital psykologi får skjuts framåt

Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.
Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.

I spåren av Coronakrisen har psykologi på distans ökat dramatiskt. 94 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten. 93 procent kan själva tänka sig att ha patient-/klientsamtal på distans.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig att arbeta som psykolog på distans. Det innebär många fördelar för patienten eftersom de kan få hjälp utan att behöva ta sig till en mottagning. Psykologer blir också mer tillgängliga på patientens egna villkor, de kan exempelvis välja att kontakta en psykolog utanför vanliga kontorstider, säger Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry. Han har varit psykolog i drygt tio år och forskar även om digital psykologi vid Karolinska Institutet.

På patientens villkor
95 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans får en ökad betydelse i samband med Coronapandemin.
– Det är förstås en effekt av att efterfrågan på digital vård har ökat. Tidigare har psykologbehandling till stor del erbjudits på vårdens villkor eftersom man varit begränsad till specifika tider och platser. Internetbehandling ritar om spelplanen och möjliggör behandling mer på patientens villkor, säger Jesper Enander.

Når nya patientgrupper
– Coronapandemin har definitivt gett psykologi på distans en rejäl skjuts framåt. När psykologer och patienter väl testat digital behandling så kommer det att generera en långsiktig efterfrågan på det här sättet att administrera behandling, säger Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, sektionsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets ePsykiatrienhet. Han forskar även på internetbehandlingar för personer med alkoholberoende.
En stor fördel med digital psykologi är, enligt Niels Eék, att den når individer som annars inte kontaktat en psykolog. Det gör det i sin tur möjligt för fler psykologer att arbeta mer förbyggande och att kunna hjälpa patienten med färre besök än vid fysisk behandling.
– Digital psykologi ger även en mer flexibel arbetssituation för psykologer, som till exempel kan arbeta hemifrån i ökad utsträckning. Internetbehandling kommer definitivt att finnas kvar som en naturlig del av psykologyrket framöver, även när Coronapandemin är över, säger Niels Eék.

Välkomnar utvecklingen
– Psykologyrket begränsas inte av tid och rum. Det är därför ingen dramatisk förändring för psykologer att erbjuda patientsamtal på distans. För patienter med långa avstånd eller begränsad tillgång till psykologer ökar distansbehandling tillgängligheten. Det är inte förvånande att majoriteten av psykologerna välkomnar den digitala ökningen, säger Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog i fem år, varav tre år på distans.
– Även efter Coronapandemin kommer fler aktörer förmodligen att erbjuda digital behandling som ett komplement till fysiska patientmöten. Samtidigt hoppas jag att man inte helt övergår till det digitala framöver eftersom de fysiska patientmötena fyller en ovärderlig funktion, säger Hanna Rohani.
Hon anser att teknikutvecklingen medför många nya möjligheter. Framöver kan psykologer exempelvis använda VR till att exponera patienten för olika saker.
– För att säkerställa kvalitetsnivån på den digitala behandlingen så är det viktigt att som kliniker sätta tydliga ramar och riktlinjer för patienten. Det är också viktigt att man utvecklar tekniska plattformar som inte tummar på patienternas integritet, säger Hanna Rohani.

Anser du att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten?
Får digital psykologi på distans en ökad betydelse i samband med Coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8-14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Digital psykologi breddar psykologens yrkesutövning

Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Digital psykologi på distans innebär stora möjligheter för psykologers professionsutveckling. Med hjälp av digitala verktyg kan psykologer exempelvis bli mer införlivade i klientens vardag eftersom man inte längre är beroende av regelbundna fysiska möten.

3 av 4 psykologer anser att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog; 2 av 3 kan själva tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans.
– Det är verkligen glädjande att så många psykologer har en positiv attityd till digital psykologi på distans. Det visar att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Allt fler psykologer verkar ha insett att man kan nå ut till fler och även få en mer varierad arbetsvardag genom att arbeta på distans, säger Kristofer Vernmark, som arbetat med digital psykologi sedan 2004. Han är ansvarig för området Klinisk och digital psykologi på Psykologpartners, författare till ”Internetbehandling med KBT” och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.

Acceptansen har ökat
– När jag började arbeta med psykologi på distans var många tveksamma till det här fenomenet. Nu upplever jag att acceptansen och intresset för digital psykologi i olika former är betydligt större, både bland psykologer och patienter. Jag tror definitivt att den digitala tekniken kan stärka innovationskraften i psykologyrket. Det breddar våra möjligheter att nå ut med vår kompetens till nya målgrupper, säger Kristofer Vernmark.
Psykologisk behandling via video betraktar han bara som en liten del av den digitala psykologins möjligheter. Internetbaserade behandlingsprogram som klienter med depression eller annan psykisk ohälsa kan använda istället för att träffa en psykolog på en mottagning är ytterligare ett exempel. Att tillämpa psykologisk kompetens gentemot näringslivet, exempelvis företag som vill förstå och påverka olika konsumentbeteenden, blir betydligt lättare med hjälp av digitala verktyg.

Patientsäkerhet en utmaning
– Jag är övertygad om att digital psykologi på distans inom ett par års tid kommer att betraktas som en självklar del av den psykologiska behandlingsfloran och skulle gärna se att ännu fler psykologer engagerar sig i utvecklingen av digitala insatser för psykisk ohälsa. Vi kommer att få se betydligt fler internetbaserade behandlingsprogram, och efterfrågan på psykologiska interventioner som inte är direkt kopplad till traditionell psykologisk behandling kommer att öka. Samtidigt kommer vi även fortsättningsvis att ha en mix av traditionell och digital behandling, säger Kristofer Vernmark.
En utmaning i utvecklingen av psykologi på distans är, enligt Kristofer Vernmark, patientsäkerheten. Man måste se till att verkligen följa de riktlinjer som finns, om lagring av patientuppgifter och liknande.
–Ytterligare utmaningar är att få den digitala behandlingen att hålla en genomgående hög vetenskaplig kvalitet samt att kontinuerligt utvärdera effekten av behandlingen, exempelvis genom att analysera de datamängder som den internetbaserade behandlingen ger upphov till, säger Kristofer Vernmark.

Anser du att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog?

Skulle du själv kunna tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.