Digital psykologi

Förstahandsalternativet i framtidens primärvård

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Region Uppsala
Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Region Uppsala

Med digital psykologi kan primärvården öka sin tillgänglighet och nå ut till fler. Tröskeln för att ta del av digitala verktyg och behandlingsprogram som utformats av psykologer har sänkts, vilket innebär att patienter som kan hantera sin problematik med självhjälp eller digitala behandlingsprogram snabbare kan få det stöd de behöver.

Cirka 8 av 10 psykologer anser att psykologi på distans har varit till stor nytta för patienter och psykologer under coronapandemin.
– Det var väntat att många psykologer skulle upptäcka nyttan med digital psykologi under pandemin. De digitala kanalerna har till stor del varit helt avgörande för att kunna upprätthålla den psykologiska verksamheten under pandemin, säger Amanda Simonsson, psykolog och projektledare vid Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Hon har arbetat i psykiatrin och på vårdcentral och är sedan 2017 projektledare för regionens satsning på distansbaserad KBT-terapi. Amanda Simonsson sitter även i styrgruppen för Svenska Internet­behandlingsregistret och i Nätverket för digitala psykologer.

”Det har blivit alltmer naturligt för en växande grupp psykologer att ha patientkontakter på distans.”

Bra mottagande hos invånarna
I primärvården har den digitala psykologins breda genomslag inneburit en ökad tillgänglighet för patienterna. Det digitala formatet har, enligt Amanda Simonsson, även inneburit att fler fått tillgång till behandlingsprogram som utformats av psykologer. Ett sådant exempel är det nät- och textbaserade KBT-program som Region Uppsala utformat. Regionen erbjuder även ett digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro för covid-19, som tagits emot väl av invånarna.
– Det har blivit alltmer naturligt för en växande grupp psykologer att ha patientkontakter på distans. Fram­över får vi förmodligen se fler arbetssätt som kombinerar fysiska och digitala patientmöten på ett naturligt sätt. Med distanspsykologi kan patienten söka hjälp utifrån sina egna förutsättningar. De textbaserade behandlingsprogrammen kan patienterna använda vid tidpunkter som passar dem och ta till sig materialet i egen takt, säger Amanda Simonsson.

Förstahandsalternativet
– Primärvårdens ökade ansvar för behandling av patienter med lättare psykisk ohälsa innebär att man framöver, med hjälp av digitala verktyg, kommer att sträva efter att göra psykologisk behandling tillgänglig för fler. Digitala verktyg kommer också att underlätta triageringen. Det är möjligt att standardiserade digitala triageringsverktyg för psykologisk behandling införs, vilket kan bidra till en mer jämlik vård. På sikt kommer primärvården förmodligen att utformas med digitalt patientmöte som förstahandsalternativ och fysiskt möte som andrahandsalternativ. Framöver väntar även en ökad tonvikt på egenvård och självhjälp, säger Amanda Simonsson.

Samordnat journalsystem
För att den digitala vården ska fungera effektivare framöver efterlyser hon ett samordnat journalsystem, så att digitala och fysiska vårdgivare kan dela journaler och liknande.
– Det finns ingen tydlig avgränsning för när psykologisk behandling bör genomföras på distans respektive fysiskt. Allvarligare psykiska besvär kan dock oftare behöva bedömas och behandlas fysiskt för att psykologen ska få en helhetsbild av patienten. Samtidigt vidgas ständigt gränserna för vilken typ av psykologi som kan bedrivas på distans. Det många var tveksamma till för ett par år sedan har i efterhand i många fall visat sig fungera väldigt bra, säger Amanda Simonsson.

Har psykologi på distans varit till stor nytta för klienter/patienter och psykologer under coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans, via telefon, video eller digitalt?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.