Psykisk ohälsa

Skolan och väntetider för unga

Publicerad 19 september 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skolan och unga är helt centrala för att kunna att minska den psykiska ohälsan i samhället. Det menar psykologer i vår enkätundersökning, som pekar på en rad problem som behöver åtgärdas.

I vår undersökning ställde vi frågan ”Vilken är den mest akuta frågan som måste åtgärdas angående psykisk ohälsa i samhället?”
Många pekar på behovet av förebyggande insatser och psykoedukation. Vissa föreslår till exempel en slags ”livskunskap” där bland annat existientiella frågor får ta plats i undervisningen från ung ålder, detta för att människor bättre ska tackla ”normala livssvårigheter”.

”Barn och elever behöver känna sig trygga, ha rimliga krav, och tid till lek och rörelse.”

Barn och unga
Men den vanligaste synpunkten handlar om pressen och stressen i skolan och det som en del menar är ett ökande krav på perfektionism. ”Barn och elever behöver känna sig trygga, ha rimliga krav, och tid till lek och rörelse. Barn ska inte kunna sorteras redan i åk 9 som misslyckade”, skriver en psykolog i enkäten. Läroplaner och betygssystemet tas upp som problematiska.
De flesta tar upp barn och unga ur olika aspekter. Ett problem är väntetiderna till BUP, som man anser måste kortas. Överlag vill många som svarat på enkäten att tillgången till psykoterapi ska bli större för både barn och vuxna, och att man i större utsträckning än idag ska få välja terapiform, terapeut och omfattning. Insatser måste också ske snabbare, och större terapifokus kräver utökade resurser, och i förlängningen tillgång till fler psykologer. Också samordningen mellan olika insatser behöver bli bättre, anser en del i enkäten.

Holistiskt synsätt
Vissa kritiserar också det fokus på symptom och diagnostik som de menar finns idag. ”Dagens psykologutbildning leder till ett mer biomedicinskt synsätt. Det holistiska synsättet håller på att helt försvinna. Fixering vid symtom, diagnoser och symtomlindring med hjälp av standardiserade metoder”, skriver en psykolog i sitt svar.
Andra frågor som nämnts i enkätsvaren är ökat behandlingsutbud, arbete mot fattigdom, utökad traumakompetens, bättre kompetensutveckling för psykologer samt att det ska talas mindre om psykisk ohälsa eller att uttrycket ska omdefinieras.

Viktigaste åtgärderna

  • Förebyggande insatser i skolorna
  • Minskad stress och betygshets i skolorna
  • Kortare köer till BUP
  • Större tillgång till psykoterapi
  • Psykoedukation
  • Mer holistisk syn på människan snarar än fokus på symptom/diagnostik
  • Samordning mellan olika instanser