Undersökning

Positiva förändringar i yrket

Publicerad 14 juni 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Löneutvecklingen, att psykologers kompetens är mer efterfrågad samt digitala verktyg är vad de flesta nämner som positiva förändringar inom yrket de senaste åren.

Frågan som ställdes till psykologer i Framtidens Karriär – Psykologs undersökning var ”Kan du ge exempel på en positiv förändring för psykologer inom yrket under de senaste åren?”.
Mönstret är tydligt: psykologers löner och status verkar ha ökat. Löne­utvecklingen är det som nämns av flest personer, samt att ingångslönerna har höjts. En del lyfter fram statushöjning som en viktig faktor. ”Psykologisk kunskap har fått högre status i samhället vilket också påverkar psykologers ställning positivt”, skriver en psykolog i enkäten. Det verkar också vara en profession i utveckling, där allt fler pekar på att psykologer får ett större inflytande.

Specialistutbildning och digitalt
Specialistutbildning nämns som något positivt, och att arbetsgivare börjar se det som mer självklart samt att fler specialisttjänster skapas.
Även digitala verktyg och möjlighet till digitala möten och internetbehandling framhålls som positiva förändringar.
Men många ser inte några positiva förändringar. ”Sorgligt nog ser jag inga sådana. Man måste se till att förändra sin arbetssituation själv, vilket gör att man dubbelarbetar”, skriver en psykolog.

Vanligaste svaren

• Löneutveckling
• Ökat status
• Psykologers arbete lyfts fram
• Större inflytande
• Specialistutbildning
• Möjlighet att arbeta digitalt
• Ingen positiv förändring

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 25–31 maj 2022. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.