Skolpsykologer arbetar förebyggande och hälsofrämjande

Publicerad 3 april 2019
Text: Marianne Sjöberg

Varför vill psykologer arbeta inom skolan? Det finns ett stort behov av psykologens kunskap och kompetens i skolan. Det viktigaste skälet för psykologer att välja skolan som arbetsplats är att få arbeta hälsofrämjande och förebyggande för psykisk ohälsa.

De drygt hälften av psykologerna som svarade att de kan tänka sig att arbeta som psykolog inom förskola, grundskola eller gymnasium, fick följdfrågan ”Varför kan du tänka dig att arbeta som skolpsykolog?”

Fånga upp psykisk ohälsa
Skolans krav på ungdomar ökar och det behövs resurser för att fånga upp elever som inte mår bra. En övervägande del av tillfrågade psykologer anser att förskolan och skolan är bland de viktigaste arenorna för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för psykisk ohälsa. Man menar att om barnen får en positiv skolupplevelse och möjlighet att lyckas så kan vi förebygga psykisk ohälsa och utanförskap i vuxen ålder. I skolan kan man även involvera lärare och nå ut till föräldrar.
Man belyser även att det är mer kostnadseffektivt att satsa på barn och ungdomar än att gå in med resurser senare med exempelvis sjukfrånvaro, läkemedel och bidrag.
Att kunna arbeta förebyggande är en stor anledning till att arbeta som skolpsykolog. Det finns möjlighet att arbeta på flera nivåer, både på individnivå och på organisatorisk nivå.

Min nuvarande/tidigare arbetsplats
En stor andel av de tillfrågade i undersökningen arbetar eller har arbetat som skolpsykolog. Kommentarerna är i det närmaste uteslutande positiva. Man beskriver det som spännande, dynamiskt och att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Skoltiden är en viktig period i livet och en psykolog får använda stora delar av sin kompetens på alla nivåer i barnens arbetsliv.
Psykologer kan även göra stor nytta genom att förmedla kunskap som kan komma många till gagn, skolledning, lärare och övrig personal på en skola.

Psykologkompetens behövs
Idag ges för lite tid till psykologer som endast räcker till visst utredningsarbete och elevvårdsmöten. Psykologer kan bidra till skolmiljön i sin helhet. Exempelvis kan man lära pedagoger att använda kunskapen om relationer och emotionell utveckling i sin undervisning. Psykologer kan lyfta ett nödvändigt perspektiv inom elevhälsan och göra stor nytta. Unga människor behöver inte bara lära sig att bygga upp en frisk kropp utan också en frisk psykisk hälsa.
Man nämner även att lön och semestervillkor är bättre än inom landstinget.
Den viktigaste anledningen till att vilja arbeta som skolpsykolog är dock att få arbeta förebyggande på den absolut viktigaste arbetsplatsen – skolan.

Varför vill du arbeta som skolpsykolog?
1. Fånga upp psykisk ohälsa tidigt i livet
2. Förebyggande arbete med unga människor
3. Spännande och dynamiskt
4. Få använda hela kompetensen
5. Bättre lön och semestermöjligheter
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.