Presentation

Samverkan kring problematisk frånvaro

Publicerad 3 april 2019

Helen Brännström, Gabriella Öström och Johanna Brännström, elevhälsan, Skellefteå kommun.
Helen Brännström, Gabriella Öström och Johanna Brännström, elevhälsan, Skellefteå kommun.
I Skellefteå arbetar Närvaroteamet med att tidigt upptäcka och stötta unga med problematisk skolfrånvaro. Teamet arbetar med stor autonomi och har utvecklat såväl rutiner för tidig upptäckt som stödinsatser för ”hemmasittare”.

Närvaroteamet startade som ett samverkansprojekt mellan skola och socialkontor och är sedan januari 2018 en permanent verksamhet. Teamet var under de första åren främst inriktade på hemmasittarproblematik, men har efterhand riktat arbetet mot tidig upptäckt och förebyggande insatser.
– Att stödja barn med heltidsfrånvaro att bryta sin isolering kan vara komplext och tidskrävande. Vår ambition är att komma in tidigare i processen och stävja det skolmotstånd som barnet börjat uppleva. En kartläggning genomförs där vi utforskar orsakerna till frånvaron i syfte att hitta rätt insatser på tre nivåer: skola, individ och familj, berättar Johanna Brännström, barn- och elevstödssamordnare.

Stöd även till familjer
Arbetet sker i samverkan mellan skola och socialtjänst.
– Problematiken märks vanligtvis hemma först, och kan till exempel visa sig i form av magont eller ökad oro hos barnet på söndagar. Vi arbetar för att få kontakt med föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Föräldrarna kan ge oss en helhetsbild av läget och tillsammans kan vi resonera kring vilka insatser som behövs. Arbetet kräver tvärprofessionella kompetenser och ett aktivt teamwork, men vi har fått fria händer att utifrån barnens bästa forma verksamheten. Det är en klar fördel att vi har möjlighet att tänka fritt, understryker Helen Brännström, föräldrarådgivare i Närvaroteamet.

Angeläget samarbete
Som PTP-psykolog i kommunen har Gabriella Öström ofta ett nära samarbete med Närvaroteamet. Hon ser teamet som en viktig resurs, inte minst när det gäller att konsultera kring unga med psykisk ohälsa.
– Vi har ett värdefullt utbyte; jag som psykolog kan bistå med att säkerställa tidig upptäckt och att göra snabba bedömningar, särskilt eftersom många av de vi möter har psykisk ohälsa eller NPF-problematik. Samtidigt får jag stor hjälp av Närvaroteamet, både i form av råd och stöd, men också i form av konkreta insatser vid specifika elevärenden. Det är ett angeläget samarbete som i slutänden kommer eleverna till gagn, avslutar hon.

Vi söker fler psykologer till elevhälsan. Klicka här för mer information och ansökan

Elevhälsan Skellefteå kommun
Som psykolog i elevhälsan arbetar du förebyggande och hälsofrämjande. Du skapar goda relationer mellan hem och förskola/skola samt ger stöd till föräldrar, pedagoger och rektorer. I ditt arbete ingår även utbildningsinsatser, utvecklingsarbete och utredningar.

För mer information kontakta kundtjänst Skellefteå kommun (0910-73 50 00) eller läs mer på Skellefteå kommuns hemsida ”lediga jobb” www.skelleftea.se

För kontakt med Närvaroteamet
Tel: 0910-73 50 00
E-post: narvaroteamet@skelleftea.se