Etikettarkiv: Sveriges kliniska psykologers förening

Ökad mängd patienter kräver uppföljning

Trycket på psykologer ökar – vilket samtidigt innebär att fler patienter får hjälp.
Sveriges kliniska psykologers förening tycker att det är viktigt att verksamheterna följer upp hur det går för patienterna, snarare än att mängden patienter ska användas som en kvalitetsindikator.

Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening.
Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening.
En majoritet av psykologerna anser att trycket på att hinna med fler patienter har ökat.
– Det är inte konstigt att patienttrycket har ökat eftersom fler patienter får behandling. När jag började jobba inom Stockholms läns landsting 2004 träffade psykologer i min sektor i genomsnitt två patienter om dagen, och den siffran har gissningsvis ökat. Det kan vara något positivt eftersom fler människor får tillgång till psykologisk behandling, säger Erik Andersson, ordförande för Sveriges kliniska psykologers förening.

Kringarbetet belastar
De negativa effekterna handlar om såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet.
– Det största hotet är att man börjar tumma på kvaliteten för att beta av stora mängder patienter, säger Erik Andersson.
Hur många patienter som är för många är enligt honom omöjligt att svara på.
– I många fall är det inte patientbesöket i sig som är belastande, utan allt kringarbete. Olika typer av problematik kräver olika mängd kringarbete. En patient med schizofreni kräver ofta andra typer av insatser än en patient med paniksyndrom.

Ledningsansvarig psykolog
En viktig uppgift för alla mottagningar är därför att tydligt definiera psykologens uppdrag.
– Ofta är det lösa tyglar vilket innebär att den enskilda psykologen inte vet var uppdraget börjar och var det slutar. Jag tror inte att vi per automatik löser stressrelaterade problem hos psykologer genom att minska mängden patienter. Det vi istället efterfrågar är en tydligare struktur med en ledningsansvarig psykolog på varje mottagning.
Sveriges kliniska psykologers förening ser en fara i att mängden patienter ibland ses som en kvalitetsindikator, snarare än hur hjälpta patienterna faktiskt blivit av psykologkontakten.
– Vi tycker att alla mottagningar behöver följa upp sina patienter, det är enda sättet att se om behandlingen gett något. Systemet kan göra att man träffar massor av patienter utan att det kanske ger något, och eftersom det inte finns kvalitetsindikatorer så kan man fortsätta med det. Det kan bli väldigt skevt, säger Erik Andersson.

Om du arbetar kliniskt, har trycket på att hinna med fler patienter ökat?

Sjukskrivningsrätt hänger på psykologtäthet

Psykologen Olof Molander tycker att psykologer borde få sjukskriva patienter.
Psykologen Olof Molander tycker att psykologer borde få sjukskriva patienter.
Att psykologer ska kunna sköta sjukskrivningar har diskuterats i åratal. Men frågan hänger tätt samman med mängden psykologer som arbetar i vården.
– Om det inte finns personal spelar det ingen roll om de får sjukskriva eller inte, så det är där vi måste börja, säger psykologen Olof Molander.

Psykologer är enligt Olof Molander, styrelseledamot i Sveriges kliniska psykologers förening, bättre lämpade än läkare att sjukskriva för psykisk ohälsa.
– Vi kan ha ett större helhetsperspektiv på saker. Man kan till exempel dosera sjukskrivningen på ett helt annat sätt och anpassa den till hur det går i behandlingen.
Att psykologer också sjukskriver tycker Olof Molander är en logisk del i utvecklingen.
– Man har sett att patienter som söker och får behandling hos en psykolog mår bättre, men blir inte mindre sjukskrivna. Det talar för att det vore rimligt att samla ihop det, att de som utreder och behandlar också tar hand om sjukskrivningsprocesen. Läkare är i många fall inte involverade i patienters psykologiska behandling och det finns också bristande kunskaper kring psykisk ohälsa.

Pilotprojekt i Norge
Att sjukskrivningar skulle innebära merjobb för psykologer anser Olof Molander är ett ”gammalt argument” som inte längre håller.
– Det kan inte vägas mot att det skulle leda till större patientsäkerhet och minskade kostnader för sjukskrivningar.
I Norge har det gjorts ett framgångsrikt pilotprojekt som visat att psykologer inte sjukskriver mer än läkare. Men innan frågan kan prövas och drivas längre fram i Sverige tror Olof Molander att en större översyn av vården krävs.
– Idag är vården organiserad så att den har ett somatiskt fokus, och om man ska jobba mer med psykisk ohälsa måste man ändra på vilka som arbetar i vården.

Behövs fler psykologer
Och så länge det inte ens finns psykologer som kan sjukskriva patienter så är frågan om sjukskrivningarna nästan inte aktuell, menar Olof Molander.
– Behovet av psykologer har länge varit i ökande. Det gäller både utredning och behandling. Inom primärvården är det bara några procent som träffar en psykolog. Det behövs många fler.
Olof Molander ser ett ökat intresse för frågor kring psykologers plats och roll inom vården.
– Det börjar röra på sig, för det ligger i tiden.

Anser du att legitimerade psykologer ska kunna skriva sjukintyg för psykisk ohälsa?