Etikettarkiv: Region Kalmar län

I Region Kalmar har psykologer en nyckelfunktion

Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Matilda Holmström, Ellen Lindén och John Bengtsson arbetar som psykologer inom olika förvaltningar i Region Kalmar. Här finns etablerade nätverk, tvärprofessionella samarbeten, spännande karriärvägar och generösa möjligheter att delta i chefstraineeprogram.

Region Kalmar har i nära samarbete med Sveriges Psykologförbund påbörjat ett arbete för att skapa framtidens modell för kompetens- och karriärutveckling.
– Psykologer är en av våra viktigaste kärnkompetenser. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att man ska kunna fortsätta att utvecklas i sin roll som psykolog och även hitta nya karriärvägar inom våra förvaltningar, säger Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar.
I Region Kalmar arbetar psykologer i tre olika förvaltningar: primärvården, specialistpsykiatrin och den somatiska hälso- och sjukvården. Psykologerna finns även representerade i företagshälsovården. Vi är i startgroparna för att lansera ett introduktionsprogram för nylegitimerade psykologer. Vi satsar också på handledar- och mentorskap och erbjuder olika vägar till specialisering. Det finns också möjlighet till forskning och doktorandstudier.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kollegor ett samtal bort
Matilda Holmström har arbetat i Region Kalmar sedan 2018. I juni i år blev hon klar med sin PTP-tjänstgöring och har idag en kombinationstjänst där hon arbetar både kliniskt och med verksamhetsutveckling inom primärvårdsförvaltningen.
– Det är en både rolig och stimulerande tjänst. Jag arbetar cirka 60 procent med verksamhetsutveckling, främst inom digitalisering och internetbaserad vård, och cirka 40 procent som kliniker på en hälsocentral. Jag uppskattar ledningens förhållningssätt; våra idéer och initiativ välkomnas och det finns en lyhördhet för enskildas situation och möjligheter.
– Vi har även en speciell organisationsform, med en tät och regionövergripande samverkan. Du behöver aldrig känna dig ensam i din roll som psykolog på en hälsocentral. Jag har tillgång till ett 40-tal psykologer och kuratorer i regionen, bara ett telefonsamtal bort. Oavsett var du arbetar kan du snabbt få stöd och hjälp, säger Matilda.
I sitt uppdrag har hon tillsammans med kollegor vidareutvecklat en modell med internetbaserad KBT-behandling, samt kartlagt vilket stöd behandlarna behöver.
– Vi satsar ännu mer på att erbjuda regelbunden handledning och förbättra det kollegiala stödet.
I den statliga utredningen ”God och nära vård” lämnas förslag och bedömningar på hur primärvården ska bli bättre rustad att möta befolkningens behov av psykisk hälsovård.
– I omställningen till en nära vård arbetar vi med att utöka samverkan med andra yrkesgrupper och sektorer, som civilsamhället och kommuner. Vi arbetar också med stegvis vård för att skapa en bättre tillgänglighet så att många fler kan få hjälp. Vi vet att långa väntetider ger ett sämre behandlingsresultat, säger Matilda.

Inflytande över arbetet
Ellen Lindén är sedan 2009 legitimerad psykolog och har även en psykoterapeututbildning, specialistbehörighet i psykologisk behandling och en forskarförberedande utbildning. Sedan 2010 arbetar hon på BUP i psykiatriförvaltningen.
– Här finns goda förutsättningar att få en bred erfarenhet av olika typer av problematik. Det finns exempelvis en specialiserad enhet för ätstörningar, och inom öppenvården finns möjligheter att fördjupa sig i såväl bedömning, som utredning och behandling. Arbetet som psykolog på BUP ställer krav på hög självständighet och jag upplever att det finns ett intresse för vår kompetens i det tvärprofessionella arbetsteamet.
Hennes kollega John Bengtsson blev legitimerad psykolog 2015 och arbetar idag på barn- och ungdomshabiliteringen i Västervik.
– Arbetet är både brett och specialiserat, det är en mix som tilltalar mig. Jag trivs även med att vi arbetar i team och har samarbeten och kunskapsutbyten över professionsgränserna, samtidigt som min specifika kompetens respekteras och uppskattas.
– Jag upplever att jag har stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter och inflytande över min arbetssituation. Ledningen och kollegorna är bra och min arbetsbelastning är rimlig, en förutsättning för att göra ett bra arbete. Jag har ett roligt jobb och det finns flera liknande tjänster. Psykologers kompetens behövs och uppskattas, säger John Bengtsson.

Matilda Holmström, Ellen Lindén (Foto: Fototjänster i Kalmar) och John Bengtsson.
Matilda Holmström, Ellen Lindén (Foto: Fototjänster i Kalmar) och John Bengtsson.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Kalmar

Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv.

regionkalmar.se/jobba-hos-oss

Få en spännande psykologkarriär i Region Kalmar

Sanna Karlsson, verksamhetschef för BUP, Helene Svensson, psykolog inom primärvården och Tomas Kristiansson, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt i Region Kalmar län. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Sanna Karlsson, verksamhetschef för BUP, Helene Svensson, psykolog inom primärvården och Tomas Kristiansson, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt i Region Kalmar län. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Region Kalmar ger psykologer en rad olika möjligheter att välja mellan, både inom somatisk hälso- och sjukvård, specialistpsykiatri och i primärvård. Här arbetar du i starka team och i nära samverkan med andra enheter och förvaltningar.

– Det finns en stark strävan efter en sammanhållen psykiatri, oavsett var man arbetar. Politiker, ledning och medarbetare drar alla åt samma håll. Öppet, engagerat och kunnigt är den vägledande värdegrund som alla förhåller sig till. Det är en spännande tid i Region Kalmar. Förändrings- och förbättringsarbete är ett inarbetat arbetssätt sedan länge, och som psykolog har du goda utvecklingsmöjligheter och kan driva egna idéer och göra avtryck, berättar Tomas Kristiansson, som är verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt, med säte i Oskarshamn.

Nya lokaler
Ett konkret exempel är att vuxenpsykiatrin och BUP samlokaliseras, för att skapa de bästa förutsättningarna för samarbete och en sömlös övergång mellan enheterna. I Oskarshamn sitter de båda enheterna redan tillsammans i nya, ändamålsenliga lokaler och näst på tur står Kalmar och därefter Västervik. Alla professioner har egna arbetsrum, vilket skapar en lugn arbetsmiljö. Inom BUP har man också utarbetat ett styrdokument så att inga patienter hamnar mellan stolarna mellan första och andra linjens psykiatri.
– Vi jobbar i tvärprofessionella team, där psykologens roll är helt central. Teamen arbetar med en helhetssyn, där alla perspektiv beaktas. Det psykologiska perspektivet är grundläggande i den personcentrerade vård vi arbetar mot, säger Sanna Karlsson, verksamhetschef för BUP.

Vi jobbar i tvärprofessionella team, där psykologens roll är helt central.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Många karriärmöjligheter
Inom specialistpsykiatrin i Region Kalmar finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter. Förutom rent kliniskt arbete med bedömningar, utredningar och behandlingar finns exempelvis åldersövergripande enheter för ätstörningar. Regionen är generös och erbjuder återkommande möjligheter att delta i det interna chefstraineeprogrammet eller att forska.
Det sker ett nära samarbete mellan specialistpsykiatrin och primärvården. Det kan gälla exempelvis PTP-handledning, utvecklingsarbete och vårdplaner för patienter som slussas mellan olika vårdnivåer. Och även inom primärvården finns en rad spännande möjligheter för psykologer. Arbetet spänner över mödra- och barnhälsovården, barn- och ungdomshälsan och för vuxna vårdval psykisk hälsa i primärvården
– I primärvården får man som psykolog ta ansvar för helheten och möta patienten i livets alla skeden. Vi arbetar mycket med att förebygga psykisk ohälsa, både i samverkan med hälsocentralernas medicinska personal och även med exempelvis skolorna och kommunerna. I och med att regionen har infört vårdval har vi nu olika förutsättningar att utveckla verksamheten med samlat helhetsgrepp för att främja psykisk hälsa, berättar Annika Lundmark, som är verksamhetschef inom primärvården samt studierektor.

PTP-program
Annika vill gärna slå ett slag för PTP-programmet och handledarfunktionen.
– Vi har kompetenta och engagerade handledare och ett populärt PTP-program. Vi träffas regelbundet och har starka nätverk. Regionen är inte större än att alla lär känna varandra och utbyter kunskap och erfarenheter.
Helene Svensson är legitimerad psykolog sedan drygt tio år och har under sin karriär arbetat både inom BUP och som skolpsykolog i regionen. Nu arbetar hon i primärvården på en hälsocentral i Oskarshamn och har inriktning mot KBT för vuxna.
– Det är väldigt roligt att få ett sådan bredd av patienter. Vissa har en lättare problematik och det räcker med kortare insatser, medan andra mår mycket sämre och behöver en långvarig behandling. Gemensamt för patienterna som vi träffar inom primärvården är att de oftast är väldigt motiverade till att genomföra aktiva beteendeförändringar och att vi når goda resultat, berättar hon.
Helene lyfter fram att arbetet på hälsocentralerna sker i sammansvetsade team, där psykologkompetensen är en viktig del. Det finns ofta utrymme att nischa sig och fördjupa sina kunskaper inom särskilda områden, något som Helene gjort inom sömnproblematik.
– Vi har också goda möjligheter att påverka och driva idéer. Ledningen i regionen värdesätter psykologens roll och det finns många olika karriärvägar att gå.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Landstinget i Kalmar län.
Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Landstinget i Kalmar län.
Region Kalmar

Tel: 0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss

Ett meningsfullt arbete – varje dag!

Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Region Kalmar län.
Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor hos Region Kalmar län.
Kalmar är en region där psykiatrin vågar tänka nytt, där stort fokus ligger på utveckling och förbättring och där medarbetarna har möjlighet att verkligen göra skillnad, både för sina patienter och för utvecklingen av det psykiatriska arbetet.

Som psykolog i Region Kalmar län har du alltid stor gemenskap att finna i kollegor, både inom den egna förvaltningen och över förvaltningsgränser. Här anordnas psykologdagar tillsammans, och psykologerna deltar i team och interprofessionella sammanhang.
– Vårt arbete känns verkligen meningsfullt och för mig är det fortfarande lika roligt att gå till jobbet varje dag efter snart 20 år i landstinget! Jag upplever att regionen jobbar för att vi ska bli mer delaktiga med vår kompetens i olika sammanhang; Att vi ses som en värdefull och eftertraktad resurs. Psykologer hos oss kan arbeta i ledande roller men majoriteten arbetar förstås med mer ”traditionellt” psykologarbete i team med andra yrkesgrupper, med konsultationer, handledande inslag, utredningar, psykologisk bedömning och behandling. Att se potential för att kunna nischa sig inom regionen utifrån kompetens och intresse tror jag lockar nya psykologer och får oss som jobbar redan att trivas och stanna kvar, säger Annika Lundmark, verksamhetschef och studierektor.

Vi söker psykologer! Läs mer och ansök här!

Psykisk hälsa – ett fokusområde
Psykisk hälsa är ett fokusområde och psykologerna är en viktig kugge i det arbetet. Kalmar har en framåtanda i länet med nya verksamheter under utformning. Ett par exempel är Barn- och ungdomshälsan, som bildades för några år sedan, och det nya vårdvalet för Psykisk hälsa som kom till i år (2018). Psykologernas röster hörs och det är roligt och stimulerande att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper.
– Vårt PTP-program visar även det framfötterna och har en struktur som vi slipat på genom åren. Den har ett kärn­innehåll men medger också inslag som önskas från de PTP-psykologer som deltar. I ett mindre landsting blir sammanhållningen ofta god och många som går i vårt PTP-program fortsätter att träffas när det fått sin legitimation. De berättar att de hittat kollegor som blir vänner och de följs åt vidare i karriären. Vi arbetar också just nu för att bredda och öppna för mer samarbete med andra professioner, berättar Annika.

Stor variation och självständighet
Ellen Lindén och Ing-Marie Sandsved, båda legitimerade psykologer och psykoterapeuter på BUP respektive habiliteringen, är två av de medarbetare som bidrar till att driva Region Kalmar läns utveckling framåt. De är överens om att en av arbetets bästa aspekter är den stora variationen och möjligheten att arbeta självständigt.
– Inom BUP blir man skicklig på att både bedöma, utreda och psykoterapeutiskt behandla barn och ungdomar. Det utvecklingspsykologiska perspektivet är centralt för förståelsen av barnet och ungdomen. För att besvara den differentialdiagnostiska frågan är det alltid av vikt att ställa det man har framför sig mot var barnet befinner sig mognadsmässigt. Det gör oss som psykologer fundamentala i det kliniska arbetet och hjälper oss att bibehålla en stor yrkesmässig bredd, inte minst eftersom vi även arbetar nära andra professioner, säger Ellen, som även är utbildad specialistpsykolog, om sitt arbete inom BUP.
Ing-Marie, som även är specialist inom klinisk psykologi, understryker att psykologen såväl inom BUP som inom habiliteringen får en central roll i teamen utifrån sin kunskap inom dia­gnostik, utredning och psykoterapi samt utvärdering och metodutveckling. Habilitering är en spännande och utmanande specialisering som tillåter psykologen att följa sina patienter genom livets olika faser: från det att remissen kommer, till utredningens gång, fram till diagnos och därefter i olika behandlings- och handledningsinsatser.
– Tack vare det tvärprofessionella förhållningssätt som är nödvändigt inom habiliteringen, har vi ett oumbärligt helhetsperspektiv på patienterna. Jag har haft förmånen att ha chefer som varit måna om psykologernas kompetensutveckling, och har därför kunnat fortbilda mig under hela min karriär. Dessa kunskaper har också kommit till användning i till exempel projekt om patientsäkerhetsarbetet eller i arbetet inom remissteamet.

Vi söker psykologer! Läs mer och ansök här!

Mycket lyhörd stämning
PTP-psykologen Philippe Wallner tog sin examen från Karolinska Institutet så sent som i våras. I augusti började han som psykologassistent tills han fick sitt examensbevis och idag arbetar han som PTP-psykolog på Nybro Hälsocentral.
– Jag har fått en toppenbra introduktion och blev nästan överraskad över hur väl mottagen jag har blev. Det är stor frihet under ansvar och en oerhört lyhörd stämning från ledningshåll, där förbättringsinitiativ och idéer uppmuntras. Jag har bara varit här några månader, men det står klart att Region Kalmar län är en arbetsgivare där man kan göra skillnad och som man kan växa med – det syns i synnerhet på att många psykologer väljer att stanna kvar och arbeta. Det bidrar mycket till arbetsmiljön och det känns verkligen som att man är en del av hela teamet, avslutar han.

Ellen Lindén, psykolog och psykoterapeut på BUP och Philippe Wallner, PTP-psykolog på Nybro Hälsocentral. Foto: Fototjänster i Kalmar
Ellen Lindén, psykolog och psykoterapeut på BUP och Philippe Wallner, PTP-psykolog på Nybro Hälsocentral. Foto: Fototjänster i Kalmar

Region Kalmar län
Vid årsskiftet gick vi samman med regionförbundet och bildade Region Kalmar län. Att arbeta med psykisk hälsa blir än viktigare i den nya regionen och i denna spännande fas kommer det att öppna sig många möjligheter för psykologer att vara med och utveckla verksamhet.

Region Kalmar län
Tel: 0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss