Etikettarkiv: Rättspsykiatri

RMV satsar på sina psykologer

Jenny Westerlund och Malin Pauli, psykologer på RMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Westerlund och Malin Pauli, psykologer på RMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta med varierande och komplexa utredningar och bidra till ett rättssäkert samhälle? Välkommen till Rättsmedicinalverket, som erbjuder spännande karriärvägar för psykologer. Här kan du fördjupa din kompetens och utvecklas.

Jenny Westerlund blev intresserad av rättspsykiatri redan under studietiden efter studiebesök och praktik på Rättsmedicinalverket, RMV. Hon kom till RMV:s rättspsykiatriska avdelning i Stockholm 2018, direkt efter PTP:n.
– Det är otroligt spännande och intressant att arbeta med människor som av olika skäl har hamnat snett. Som psykolog får man ett annat perspektiv på vad som driver destruktiva handlingar och kriminalitet, säger hon.
Jenny får medhåll av sin kollega Malin Pauli, som är specialist i klinisk psykologi med inriktningen neuropsykologi. Malin har arbetat på RMV sedan 2007.
– Jag lockades av möjligheten att använda min psykologkompetens inom rättsapparaten och göra samhällsnytta. Här arbetar vi ju inte på uppdrag av klienten, utan av rättsväsendet. Det handlar om väldigt intressanta och varierande utredningar, som är lite av ett detektivarbete, berättar Malin.

Tvärprofessionella team
På RMV ingår du i ett tvärprofessionellt team, som förutom psykologer består av bland annat läkare, sjuksköterskor och socialutredare. För psykologer är huvudfokus att inom ramen för den stora rättspsykiatriska undersökningen utreda den intagnas psykiska status och ta ställning till eventuella funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar och liknande. Detta ligger sedan till grund för bedömningen av om personen är i behov av rättspsykiatrisk vård. Psykologer medverkar också i riskbedömning av livstidsdömda.
– Det är avgörande för rättssäkerheten att de intagna får en objektiv, saklig och rättvisande bedömning. Det är roligt att hitta sätt att samarbeta med klienten; många är positiva men ibland är det en utmaning. Varje fall är unikt och vi har inget standardformulär att följa, utan kan verkligen använda hela vår kompetens, säger Malin.

Kompetens i framkant
Jenny och Malin lyfter fram att en stor fördel med RMV är att det är en statlig expertmyndighet. Det betyder att kunskapsnivån är hög, med forskning och kompetens i framkant. Det satsas mycket på medarbetarnas kompetensutveckling och vidareutbildning. De flesta psykologer väljer att gå specialist-utbildning och många forskar, bland annat Malin som ska disputera senare i år. Jenny planerar också att forska.
– Det är också en väldigt trevlig arbetsplats, framhåller Malin och Jenny. Det finns flexibilitet och bra förutsättningar att göra ett bra och gediget jobb.

Rättsmedicinalverket

RMV:s rättspsykiatriska avdelning har enheter i Stockholm och Göteborg, med sammanlagt ett 20-tal psykologer. Här arbetar du i team med andra professioner för att bedöma om en intagen är i behov av rättspsykiatrisk vård. Du som är psykolog erbjuds en spännande karriär, goda möjligheter till kompetensutveckling och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

www.rmv.se

www.rmv.se

I skärningspunkten mellan psykologi och juridik

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

En stor andel av Sveriges psykologer kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin. Rättspsykiatri är ett utmanande, varierat och intressant specialistområde. De utredningar som psykologer inom rättspsykiatrin genomför utgör en viktig pusselbit i rättssystemet.

– Det är roligt att så många psykologer kan tänka sig att arbeta med rättspsykiatri. Undersökningsresultatet är förstås positivt för oss eftersom vi behöver psykologer med en gedigen erfarenhet, kompetens och lämplighet för arbetet. Det finns nog en nyfikenhet och intresse hos många psykologer att bättre förstå de faktorer och drivkrafter som får människor att utföra destruktiva handlingar. En del har nog även fått en uppfattning om rättspsykiatrin då våra utredningar relativt ofta benämns i media, säger Christian Marquez von Hage, gruppchef för psykologerna vid rättspsykiatriska undersökningsenheten på Rättsmedicinalverket i Stockholm. Han har arbetat inom rättspsykiatrin sedan 2010, först som psykolog och sedan 2018 som gruppchef.

Arbeta självständigt och i team
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Som psykolog inom rättspsykiatrisk utredningsverksamhet arbetar man i huvudsak med psykologutredningar som utgör en del av en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningarna genomförs på uppdrag av domstol.
– Vi arbetar alltid i tvärprofessionella team tillsammans med en rättspsykiatriker, en forensisk socialutredare och en utredande kontaktperson. Som psykolog i rättspsykiatrin kombinerar man självständigt utredningsarbete och en nära samverkan med övriga teammedlemmar, säger Christian Marquez von Hage.
I samband med utredningsarbetet, som vanligtvis pågår i mellan tre och fyra veckor, samtalar psykologen med personen som ska utredas för att försöka få en bild av hur personen utvecklats och fungerat genom livet. Ofta ingår strukturerade tester som ger en bild av individens intellektuella funktionsnivå. Uppdraget handlar i slutänden om att ta reda på om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och om det finns ett behov av vård.

Rättspsykiatri är ett utmanande och varierat område som är väldigt stimulerande och lärorikt

Satsar mycket på fortbildning
– Rättspsykiatri är ett utmanande och varierat område som är väldigt stimulerande och lärorikt. Eftersom Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet så värdesätter vi förstås att våra medarbetare ständigt håller sig uppdaterade med den senaste kunskapen inom vårt område. Vi satsar därför mycket på fortbildning och erbjuder även möjlighet till specialistutbildning inom till exempel forensisk psykologi, säger Christian Marquez von Hage.


6 av 10 psykologer kan tänka sig psykiatrin

6 av 10 psykologer kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Allmänpsykiatrin/vuxenpsykiatrin är det populäraste området, men även barn- och ungdomspsykiatrin är populärt.

Kan du tänka dig att arbeta inom psykiatrin?
De psykologer som svarade att de kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, fick den här följdfrågan: Vilka områden inom psykiatrin kan du tänka dig att arbeta inom?
Om undersökningen

Undersökningsresultatet är från Framtidens Karriär – Psykologs undersökning mot psykologer 21-26 mars 2019.

Förebygg hot och våld med tydliga spelregler

Psykologen och författaren Alexander Tilly. Foto: Kenneth Svedlund
Psykologen och författaren Alexander Tilly. Foto: Kenneth Svedlund
27 procent av psykologerna har utsatts för hot och våld i sitt yrke. Psykologen och författaren Alexander Tilly, som specialiserat sig på hot och våld i arbetslivet, rekommenderar psykologer att våga stå fast vid de spelregler man upprättat för relationen med klienten och att öka riskmedvetenheten i sitt dagliga arbete.

– Undersökningsresultatet är dessvärre inte särskilt förvånande och möjligen är det ännu fler då det kan vara förknippat med skam eller skuld att tillstå att man hotats. Även om många andra yrkesgrupper är mer utsatta bör hot eller våld mot psykologer alltid tas på allvar och anmälas. Psykologer i beroendevården, rättspsykiatrin och kriminalvården är särskilt utsatta, säger Alexander Tilly.

Tydliga spelregler
Han anser att kompetens kring hur man bör hantera hot eller våld i tjänsten bör inkluderas i psykologutbildningen. En annan viktig förebyggande åtgärd är att upprätta tydliga spelregler för kontakten mellan psykolog och klient och att verkligen följa dessa regler.
– Man bör vara medveten om att incidenter som inkluderar hot eller våld inte är begränsade till terapirummet. När man möter en klient på parkeringen, i hissen, på tågperrongen eller liknande kan klienter agera annorlunda än i terapirummet, vilket kan resultera i hot eller våld. Det bästa sättet att hantera den här typen av situationer är att vara ordentligt förberedd och ha en plan för hur de ska hanteras, säger Alexander Tilly.

Tillämpa ett risktänk
Han betonar vikten av att alltid anmäla och synliggöra alla incidenter som inkluderar hot eller våld på jobbet. Att skapa normer på arbetsplatsen som medför en nolltolerans mot hot och våld är också viktigt.
– Våga erkänna att vissa klientsituationer kan bli farliga. Som psykolog är det lätt att bli så behandlingsorienterad att man helt glömmer bort risktänket. Om du arbetar med en riskfylld klientgrupp bör du göra en riskanalys av hela din arbetsprocess, även när du tar dig till och från din arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att samtliga psykologer utbildas i att hantera och förebygga hot och våld, det är viktigt att inkludera utbildningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Alexander Tilly.

Manipulation ökar toleransnivån
Han framhåller risken i att psykologer förklarar hot och våld med att klienten saknar insikt, kunskap och förståelse kring hur de ska hantera situationen på ett effektivt sätt och därför tar till hot och våld. Många är i själva verket väl medvetna om vad de gör och använder manipulation för att få sin vilja igenom. Inte minst om det finns något att vinna, som ett utlåtande eller en förmån. Klienter som gått länge i terapi kan bli ”terapitränade” och lära sig vilka ord som är värdeladdade för terapeuten och som signalerar känslomässig insikt. Smicker och komplimanger kan vara andra verktyg för en klient att påverka de beslut en terapeut fattar. Det finns också en risk att man låter sig manipuleras på olika sätt av klientgrupper som det kan vara svårt att ställa krav på, vilket kan öka toleransnivån för hot och våld i tjänsten.
– En del psykologer lär sig att betrakta hot eller våld som uttryck för symtom som psykologen ska hjälpa klienten att undersöka och komma till rätta med. Istället för att tidigt dra en gräns när incidenter inträffar och exempelvis benämna det som inträffar, avbryta terapin eller lämna rummet. Det bidrar till en normalisering och acceptans av problematiska beteenden, kan göra klienten en stor otjänst i ett längre perspektiv och kan försätta psykologen i en mer utsatt situation, säger Alexander Tilly.

Har du som psykolog blivit utsatt för hot eller våld i ditt yrke?