Etikettarkiv: Pearson Assessment

Kan upptäcka psykisk ohälsa tidigt

Alexander Engdahl, legitimerad psykolog och produktspecialist, och Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och försäljnings- och marknadschef på Pearson Assessment. Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexander Engdahl, legitimerad psykolog och produktspecialist, och Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och försäljnings- och marknadschef på Pearson Assessment. Foto: Gonzalo Irigoyen

På motsvarande sätt som skolsköterskan med jämna mellanrum kollar elevers fysiska hälsa kan även den psykiska hälsan systematiskt screenas med generella test. Då kan tidiga stadier av psykisk ohälsa fångas upp och åtgärder sättas in i tid.

– Vi har två nylanserade test som kan användas som screeningsverktyg på hela skolklasser. De kan fånga upp både individuella elevers mående och hur gruppen som helhet fungerar. Det kan även bidra till att mer strukturella faktorer på en skola upptäcks, berättar Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och Pearson Assessments försäljnings- och marknadschef.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete har traditionellt varit viktigt i skolans värld. Sveriges Kommuner och Regioner har i flera rapporter ansett att elevhälsovården har behov av att arbeta mer preventivt inom området psykisk ohälsa.
– Skolpsykologer har länge använt skattningsskalor såsom Becks för att få en uppfattning om den psykiska hälsan hos elever, snarare än för traditionell diagnostisk utredning, som dessa skalor kan användas för på exempelvis BUP.
Även i psykiatrin kan det finnas stor nytta i att screena för psykisk ohälsa.
– Idag används ofta semistrukturerade intervjuer tillsammans med anamnes för att undersöka barn och ungdomars psykiska ohälsa. Att screena dessa individer på ett bredare och mer strukturerat vis med information om skolmiljö och hemsituation skulle kunna vara till hjälp för kliniker att förstå de faktorer som ligger till grund för ohälsan, berättar Alexander Engdahl som är legitimerad psykolog och arbetar som produktspecialist på Pearson Assessment.

Känslor, beteenden och generell begåvning
Ett av de nya testen är den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3.
– Det utgörs av skattningsskalor som genom att integrera information och perspektiv från barnet, lärare och föräldrar ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barnet. Styrkan med BASC-3 är att det belyser både svårigheter och adaptiva styrkor hos barnet, förklarar Alexander Engdahl.
En annan fördel med BASC-3 är att det också fångar upp hur relationen mellan en elev och omgivningen är, vilket är viktigt för att förstå hur eleven fungerar och mår i skolan.
– Det är ett instrument som tittar på specifika företeelser i en skolkontext, till exempel mobbningsbeteenden, tillit och attityd till läraren. Man får en bra bild av hur relationen ser ut för barnet, säger Parvin Yazdani.
Ett annat användbart test är Raven’s 2, som är ett icke-verbalt matristest som ger en snabb och tillförlitlig uppskattning av generell begåvning både hos barn och vuxna.
– Raven’s 2 mäter bland annat uppfattning av och uppmärksamhet på visuella detaljer, slutledningsförmåga, förmåga att tänka logiskt och abstrakt, samt visuell och spatial förmåga, berättar Alexander Engdahl.

Läs mer om våra produkter
BASC-3
Raven’s 2

Många fördelar med generella test
Raven’s 2 går att administrera både i grupp och individuellt, för individer mellan 4 och 69 år, vilket öppnar upp för större möjligheter till screening inom området. BASC-3 riktar in sig på barn och unga mellan 6 och 19 år. Testen kan administreras både i pappersversion och digitalt.
– Vi ser stora vinster med att jobba mer med screeningar. Testen är smidiga att genomföra och ger bra stöd i helhetsbedömningen av både barn och vuxna. Bland fördelarna finns att kunna upptäcka psykisk ohälsa på ett tidigt stadium och därigenom kunna undvika långa sjukskrivningar eller hemmasittande skolbarn. I vissa fall kan en underliggande depression vara grunden till det som kan uppfattas som ”lathet”, konstaterar Parvin Yazdani.
Utöver BASC-3 och Raven’s 2 finns ett flertal andra test som kan vara användbara i en bedömningssituation.
– Ett av dessa är CCC-2, Children’s Communication Checklist – Second Edition, med vilket barn och ungdomar screenas för språksvårigheter som kan störa de kommunikativa färdigheterna. Testet består av en checklista som utifrån olika skalor mäter barnets färdigheter. Med hjälp av resultaten kan man fånga upp elever, alltifrån de som kan behöva lite extra hjälp till de som behöver genomgå en mer omfattande utredning.

Användningsområden inom psykiatri och sjukvård
I den ofta hårt belastade barn- och ungdomspsykiatrin kan det finnas skäl att använda allmänna screeningar. Exempelvis finns det möjlighet att administrera BASC-3 digitalt för att redan initialt få en bra bild av det specifika barnets eller ungdomens situation ur flera aspekter.
– Detta kan var till hjälp både i att formulera rent diagnostiska frågeställningar och vid interventionsplanering, samt vid utvärdering av insatser, berättar Alexander Engdahl.
Även med Raven’s 2, som är språk­oberoende, finns stora möjligheter att screena snabbt.
– Det finns en digital kortversion, som bara tar 20 minuter att administrera och kan användas för att utvärdera om det finns behov av en mer omfattande utredning.

Pearson Assessment

Pearson Assessment är marknadsledande inom psykologiska och språkliga test. Våra test används framförallt inom vård, skola och rekrytering. Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av de internationellt mest kända och använda psykologiska testen. Ett exempel är Wechslerskalorna för bedömning av kognitiva funktioner hos barn och vuxna. På våra plattformar Q-interactive och Q-global finns nu flera digitaliserade test. Nya test är Raven’s 2, en helt ny version av matristestet för uppskattning av generell begåvning, samt BASC-3, ett omfattande instrument för kartläggning av barn och ungas känslo- och beteendemässiga problematik.

Pearson Assessment
E-post: info.se@pearson.com
Tel: 08-619 76 00
www.pearsonassessment.se

Pearson Assessment digitaliserar psykologiska test

Parvin Yazdani, försäljnings- och marknadschef, och Daniel Isaksen, senior marknadsförare och produktspecialist på Pearson Assessment i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Parvin Yazdani, försäljnings- och marknadschef, och Daniel Isaksen, senior marknadsförare och produktspecialist på Pearson Assessment i Norden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Med sina digitala plattformar Q-interactive och Q-global effektiviserar Pearson Assessment utredningsarbetet; plattformarna gör det möjligt för användare att såväl admin­istrera och utvärdera som sammanställa resultat från psykologiska test.

De senaste två åren har Pearson Assessment storsatsat på digitala lösningar för psykologer. Strävan är att komma kunderna närmare och hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Övergången från det manuella till det digitala har medfört ett helt nytt arbetssätt för det välkända utbildningsföretaget, där fokus ligger på den långsiktiga relationen med användarna.
– Manuellt material behöver vara i stort sett helt färdigt innan det kan lanseras, och när det väl har hamnat i användarens händer tar kedjan stopp. Digitala produkter betyder ett helt annat angreppssätt, med ständig återkoppling, uppdatering och anpassning till kundernas behov, vilket verkligen är spännande, säger Daniel Isaksen, med en master i psykologi, som arbetar som produktspecialist och marknadsförare på Pearson.

Ökar tillförlitligheten
Q-interactive och Q-global ger psykologer komplett digital tillgång till att administrera test, poängsätta och utvärdera resultat från psykologiska test i realtid. Verktygen ger också möjligheten att skräddarsy testen utifrån patientens behov samt full tillgång till relevant dokumentation och informationsmaterial.
– Det finns många fördelar med att arbeta digitalt jämfört med manuellt. Förutom att det är oerhört tidseffektivt har man allt samlat, oavsett om det är stimulusböcker, formulär eller manualer. Ytterligare en viktig fördel är att testen blir mer standardiserade och tillförlitliga – den mänskliga faktorn vid felberäkning försvinner och resultaten blir pålitligare. På så vis administreras testen som de verkligen är avsedda att administreras, reliabiliteten ökar, betonar Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och Pearson Assessments försäljnings- och marknadschef i Norden.

Adaptiva test med precisa resultat
Tjänsterna är onlinebaserade och utgår från ett säkert digitalt konto hos Pearson. Samma konto används sedan för att logga in på en iPad-app, där psykologen får direkt tillgång till både test och källmaterial. Även patienten tilldelas en iPad och arbetet administreras direkt mellan de två enheterna. Själva testen kräver dock ingen internetuppkoppling för att genomföras och är därför mycket flexibla att arbeta med.
– Det krävs inte längre ett fast kontor för förvaring och upphämtning av alla böcker och formulär, utan man kan enkelt vara mobil, ändra och anpassa testen till individen som testas. Leveranstiden blir avsevärt mycket snabbare och det är också ett långt miljövänligare alternativ. Skulle det dessutom uppdagas någon oklarhet eller ett fel kan vi åtgärda det med en mjukvaruuppdatering, säger Parvin.
– Möjligheterna att i framtiden använda digitala funktioner för att utveckla bättre test är stora. Testen kan exempelvis göras adaptiva, så att man lättare kan utreda vad en person klarar; testet genererar själv uppgifter som är anpassade efter respektive testperson. Därmed känner patienten också att den lyckas uppnå något – för någon med neurologiska svårigheter kan det vara en stor fördel och ge precisare resultat. I framtiden kommer man också att kunna dra nytta av fysiologiska mätningar, såsom ögonrörelser, fyller Daniel i.

Fokuserar på säkerheten
Psykologin befinner sig för närvarande i övergångsfasen mellan manuellt och digitalt, vilket medför vissa utmaningar; för vissa är det själva tekniken som är hindret, medan andra oroar sig över patientsäkerhet och förlust av data.
– Det är ett spektrum som har ändrats massor bara under de senaste åren och vi finns hela tiden till hands för att erbjuda utbildning, kundsupport eller helt enkelt för att bara sänka tröskeln och hjälpa psykologerna att ta språnget, fortsätter Daniel.
Vad gäller säkerheten har Pearsons sedan länge ett fullgott skydd med hög säkerhetsklass och kryptering på plats och tjänsterna följer alla gällande lagar och riktlinjer för lagring av personuppgifter, inklusive GDPR och patientdata­lagen. Materialet i sig synkroniseras direkt till skyddade servrar så fort enheten får tillgång till uppkoppling, så det finns ingen risk att förlora data.
– Det som kan sätta käppar i hjulet på vissa håll är att digitala tjänster innebär helt andra juridiska processer och avtal än vanliga produkter, men även där hjälper vi till och stöttar om kunderna behöver det. Hittills har vi inte stött på någon som velat gå tillbaka till manuellt arbete efter att ha testat våra tjänster, så vi är väldigt positiva inför vilka möjligheter tekniken kommer att låta oss erbjuda våra kunder i framtiden, avslutar Parvin.

Vad är Q-interactive? Läs mer här

Vi hjälper dig att komma igång, klicka här!

Pearson Assessment
Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska och språkliga test som används inom vård, skola och arbetslivet. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger och andra professionella yrkesgrupper. Pearson Assessment ingår i Pearson Inc., en brittisk utbildnings- och mediekoncern. Det skandinaviska huvudkontoret ligger i Stockholm och där utvecklas och implementeras test för Sverige, Norge och Danmark.

Pearson Assessment
Tel: 08-619 76 00
E-post: info.se@pearson.com
www.pearsonassessment.se