Etikettarkiv: Kriminalitet

Vägen ut ur kriminalitet

Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet, är aktuell med en ny bok.

Hur kan man hjälpa sina kriminella klienter i förändringsarbetet att ta sig ur de inrotade mönstren och livsstilen? Psykologen Martin Lardén är aktuell med en bok som beskriver nya metoder och idéer för att hjälpa personer att bryta en destruktiv livssituation.

Kärnan i arbetet med kriminella klienter har sedan 1970-talet varit ilska och våld, men nyheter som till exempel ACT har utvecklat behandlingen.
– Nu handlar det mycket om värden och värderad riktning. Förr jobbade man med att hitta specifika mål, men de var svåra att göra realistiska för den här gruppen. Att jobba med värden är annorlunda. Där handlar det om vad man vill bli i livet, vad man vill uppnå. Ett värde är till exempel att man vill vara en omtänksam far, det är ett vanligt värde, och då kan man faktiskt göra vissa saker för att det ska bli så både idag och långsiktigt, säger Martin Lardén, psykolog, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och författare till boken ”Vägen ut ur kriminalitet”.

”Ska man förhindra brottslighet så är det de brottsdrivande faktorerna man ska titta på.”

Ersätta tankar
Hur psykologer idag arbetar med tankar tillsammans med kriminella klienter har också förändrats.
– Förr hade vi traditionen med den beckianska idén att det finns grundantagande som man ska försöka leta efter. Det har inte visat sig vara särskilt fruktbart. Idag jobbar man istället konkret med tankar som är kopplade direkt till brottet, och sedan försöker man att ersätta dem. Du kan aldrig helt bli av med ett gammalt sätt att tänka och bete dig, så risken att falla tillbaka finns alltid, säger Martin Lardén.
Kriminella personer är en svår klientgrupp, men det finns enligt Martin Lardén tillfällen i livet då behandling och insatser kan bli särskilt fruktbara.
– Det handlar speciellt om när klienter är på väg att bli föräldrar eller precis har fått barn. Det är lätt att väcka känslan av att inte vilja föra över sitt sätt att vara till sitt barn. Det är en stark känsla hos många och något vi brukar diskutera mycket.

Psykologer ser samsjuklighet
Psykologer är inte de enda som bedriver behandling inom Kriminalvården utan även exempelvis frivårdsinspektörer.
– Men en poäng med att ha just psykologer är att vi också kan se samsjuklighet. Ska man förhindra brottslighet så är det de brottsdrivande faktorerna man ska titta på, svårighet att kontrollera känslor till exempel. Det kan vara så att klienten har psykiatriska problem som gör att det är svårt att ta till sig insatser, och då måste man jobba utifrån det.

KBT mot brottsåterfall

KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.
KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.

I den aktuella boken ”Forensisk KBT – behandling för brottsdömda” skriver tre psykologer om hur brottsåterfall kan förhindras med KBT.
– Många har begått grova brott, men det finns mycket hopp också, säger Johan Eriksson, leg. psykolog.

Tillsammans med psykologerna David Ivarsson och Lena Lundholm har Johan Eriksson skrivit en bok om behandling av brottsdömda. Han arbetar på Kriminalvårdens huvudkontor, med behandlingsprogram, och har sin bakgrund inom rättspsykiatrin.
– Vi utgår i vår bok från det som kallas RBM – risk, behov och mottaglighet. Man kan se att de som har hög risk och mycket kriminogena behov också behöver mycket insatser. När det kommer till behandling för brottsdömda så behöver man ofta en rejäl dos, och det är ingen quick fix.

Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak

Positiv inställning
Johan Eriksson och hans kolleger tror på att det går att lära, och lära om.
– Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak. Man måste titta på hur har klienten har lärt in dessa beteenden: vad har man levt i för typ av sammanhang som format de här attityderna eller antisociala värderingarna? Här tror vi mycket på att man kan lära om. Det finns effektiva metoder, som social problemlösning eller att läsa sig att reglera känslor, så att man sedan ska kunna agera prosocialt i risksituationer. Andra viktiga komponenter är social färdighetsträning och att öva på nya beteenden.
Motivation för att gå i behandling finns inte alltid hos de brottsdömda klienterna, men Johan Eriksson uppger att många är positivt ställda till förändring.
– Många är ganska nyfikna på behandling och vad det kan ge. Ofta har de inte färdigheter i att lösa situationer på annat sätt än med våld och önskar lära sig att tolka känslor och situationer på ett nytt sätt, och därigenom öka förmågan till mera accepterade och sunda beteenden.

KBT effektivt
Att just KBT är effektivt i behandlingen av brottsdömda har man sett inom forskningen.
– KBT är en effektiv behandling för att förstå varför man gör som man gör och på så sätt kunna lära sig att göra annorlunda i framtiden. Med brottsdömda är nyckeln att förstå grunden till kriminella beteenden, vilka tankar och känslor som rättfärdigar dem. KBT har visat sig vara en gångbar metod för att förstå våldsbeteenden och lära klienten nya accepterade och meningsfulla beteenden, säger Johan Eriksson.