Etikettarkiv: VUP

Höga ambitioner i Gävleborg

Thomas Drost och Ulrika Mjöhagen, psykologer på vuxenpsykiatrin i Gävle. Foto: Pernilla Wahlman
Thomas Drost och Ulrika Mjöhagen, psykologer på vuxenpsykiatrin i Gävle. Foto: Pernilla Wahlman
Oavsett om du vill arbeta inom vuxenpsykiatrin eller med barn och familj kan du utvecklas i din karriär och profession i Region Gävleborg.
– Här sätter man värde på psykologers kompetens och ger oss rätt förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb.

Det säger psykologen Thomas Drost, som är vårdutvecklare i vuxenpsykiatrin i Gävle. Thomas blev färdig psykolog 2011 och arbetade därefter i Stockholmsregionen. Han kände en önskan att få utnyttja sin kompetens bättre och att hans arbete skulle värderas därefter. Han undersökte förutsättningarna för psykologer runt om i landet och fastnade för Gävleborg, där han började arbeta 2013.
– Jag märkte direkt att fanns en annan inställning till psykologer här. Här kändes det som att man eftersträvade en modern psykiatri, samtidigt som man erbjöd bra lön och rimlig arbetsbörda, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det var en stor skillnad mot mina tidigare arbetsplatser.
Efter sex månader som klinisk psykolog i Gävle fick Thomas erbjudande om en tjänst som vårdutvecklare. Det innebär att han arbetar med bland annat att skapa system för uppföljning av verksamheten, driva förbättringsprojekt och se till att resurserna används på bästa sätt.
– Detta är den roligaste tjänsten jag någonsin haft. Här har jag verkligen haft möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling av verksamheten, säger Thomas.

Tryggt och välstrukturerat
Kollegan Ulrika Mjöhagen gjorde sin PTP inom vuxenpsykiatrin i Gävle 2013-2014 och arbetade sedan där som klinisk psykolog. Nyligen tillträdde även hon en tjänst som vårdutvecklare.
– Det känns som att vår psykiatriska verksamhet och möjligheterna för psykologer utmärker sig här i Region Gävleborg. Det är en hög kvalitet i utredningsprocesserna och behandlingsmetoderna. Det är väldigt tryggt att komma in i en så välstrukturerad verksamhet och det ger frihet att kunna fokusera på arbetsuppgifterna. Det är korta beslutsvägar och vi har en mycket nära och bra dialog med verksamhetschef och ledning, säger hon.
Både Ulrika och Thomas vill lyfta fram vårdutvecklare som en spännande karriärväg för psykologer.
– Ledningen ger oss ett mycket stort förtroende att lägga upp arbetet på det sätt vi anser blir bäst. Man kan verkligen göra skillnad för både patienter och personal och bidra till en förbättrad sjukvård, framhåller de.

Första linjen för barn och unga
En annan spännande arbetsplats för psykologer i Region Gävleborg är inom Barn- och familjehälsan. Där finns en stark och sammanhållen första linje, med låg tröskel för psykosociala insatser för barn och unga, med tydligt fokus på förebyggande arbete.
– Det är ett enormt roligt arbete, där vi verkligen ser att vi når resultat, säger psykologen Carola Jakobsson, som började i Gävle under sin PTP på Mödra- och barnhälsovården. Nu arbetar hon sedan flera år tillbaka med åldersgruppen 6–12.
Hon får medhåll av psykologen och vårdutvecklaren Jennifer Wellin, som kom till Barn- och familjehälsan i Gävle för drygt sju år sedan efter att ha arbetat i landstinget i Uppsala. Hon lyfter fram att många patienter blir symptomfria även med små medel.
– Det är väldigt tacksamt att få jobba på det här sättet och uppleva att barnen faktiskt mår bättre och att hela familjen blir hjälpt, säger hon.

Brett spektrum
Inom Barn- och familjehälsan arbetar man med ett brett spektrum av olika diagnoser och symptom, både inom olika föräldrastödsprogram och individinriktat. Ett viktigt program är Komet, som är en evidensbaserad behandlingsmetod som riktar sig till föräldrar med utagerande barn. Syftet är att ge föräldrarna redskap och strategier för att minska bråk och konflikter.
– Det är viktigt att arbeta med föräldrarna eftersom deras bemötande har stor inverkan på barnets beteende. Generellt sett är det de vuxna runt barnen som måste ge dem förutsättningar att lyckas i sina relationer. Komet är väldigt effektivt och är ett av flera psykopedagogiska program som vi arbetar med, berättar Jennifer och Carola.
De betonar att det finns många olika karriärvägar för psykologer inom Barn- och familjehälsan och att det är en arbetsplats med starkt kollegialt stöd och fokus på kompetensutveckling och kvalitet.
– Här finns så många möjligheter att utvecklas som psykolog och det är en arbetsplats där det är lätt att trivas.

Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologer inom Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologer inom Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Region Gävleborg
Vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg erbjuder specialistpsykiatriska insatser och behandlingar till patienter med komplicerad psykisk ohälsa. Som psykolog arbetar man i ett team tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterska, kurator, skötare och arbetsterapeut.
Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0–12 år och deras familjer. Mottagningen är en första instans för föräldrar och barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Här arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor.
Inom bägge verksamheterna finns stora möjligheter för dig som är psykolog att utvecklas i din profession, med många karriärvägar, starkt fokus på kvalitet och goda arbets- och löne­villkor.
www.gavleborg.se

Landstinget Dalarna satsar på karriärvägar för psykologer

Rieke Matthei och Linnea Nordkvist, psykologer hos BUP i Dalarna. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Rieke Matthei och Linnea Nordkvist, psykologer hos BUP i Dalarna. Foto: Björn Johansson / Kola Productions

Psykologer har nyckelroll inom BUP

Hos BUP i Dalarna har psykologen en nyckelroll och väldigt goda möjligheter till professionell utveckling. Uppdraget är brett och inkluderar såväl öppenvård som slutenvård samt länsöver­gripande specialiserade enheter med inriktning på bland annat ätstörning, neuropsykiatri och familjeterapi.

Psykologen Rieke Matthei har arbetat vid BUP i Mora i tio år. Hon trivs bra och snart är hon klar med sin psykoterapeututbildning, vilken utgör en del av hennes specialistutbildning. Sedan sex månader har hon dessutom axlat rollen som medicinskt ledningsansvarig på BUP i Mora.
– Det är roligt att kunna kombinera mitt kliniska arbete med övergripande uppgifter på organisatorisk nivå. Verksamheten på BUP är mångfacetterad och vi psykologer har en nyckelroll utifrån vår kunskap vad gäller diagnostik, utredning och psykoterapi samt utvärdering och utveckling av insatser, säger hon.

Höga ambitioner för utveckling
BUP i Dalarna har höga ambitioner för att utveckla verksamheten, bland annat genom att utvärdera, effektivisera och knyta den starkare till aktuell forskning.
– Inom BUP:s verksamhet får man en gedigen kunskap om olika diagnoser, behandlingsinriktningar och förklaringsmodeller till barns och ungdomars svårigheter. Det finns goda möjligheter att utbilda sig till specialist eller att på andra sätt fördjupa sig inom ett specifikt område. Exempel på utvecklingsområden inom BUP Dalarna är internetbaserad terapi, gruppverksamheter, dialektisk beteendeterapi (DBT) och arbetsmodeller utifrån ett Essenceperspektiv för insatser vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik, berättar kollegan och psykologen Linnea Nordkvist som utbildar sig till specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi.

Tvärprofessionella team och handledning
Både Linnea och Rieke är överens om att de har ett mycket givande uppdrag med spännande utmaningar och frågeställningar. Arbetet sker ofta i tvärprofessionella team, vilket kvalitetssäkrar bedömningar och medför intressanta diskussioner.
– Vi har ett gott teamarbete, regelbunden handledning och för PTP-psykologerna finns ett upprättat PTP-program med regelbundna träffar. Det pågår också ett arbete med att införa mer strukturerade utvärderingsformer för de insatser vi gör vilket vi tycker är mycket viktigt. Arbetsmiljön är trevlig och familjär. Sen är det faktiskt fantastiskt att bo så nära naturen och ha tillgång till ett rikt kulturutbud, avslutar de.


Mattias Lindström, psykolog vid HAB i Hedemora/Avesta och Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB i Ludvika. Foto: Janne Åsberg
Mattias Lindström, psykolog vid HAB i Hedemora/Avesta och Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB i Ludvika. Foto: Janne Åsberg

Följ patienterna genom livet vid HAB

Habilitering är en spännande och utmanande specialisering som tillåter psykologer att följa sina patienter genom livet. Inom HAB Dalarna finns det dessutom ett sällsynt gott kollegialt utbyte, med många gemensamma aktiviteter, temadagar och yrkesträffar.

För Mathilda Folkesson, psykolog vid HAB Ludvika och yrkesutvecklare vid HAB Dalarna, är det den unika målgruppen som är det roligaste med att arbeta inom habiliteringen, och förutom en kort vända till arbetsförmedlingen har hon varit enheten i Ludvika trogen.
– Jag har arbetat som psykolog i 10 år. Det är ett spännande uppdrag och en oerhört inspirerande målgrupp, som omfattar människor med funktionsnedsättningar, både medfödda och tidigt förvärvade. Den största fördelen är att jag har möjligheten att följa dem under livets olika faser. Det innebär både utrednings- och behandlingsuppdrag, något som jag tycker är väldigt givande.

Öppen organisation
Kollegan Mattias Lindström är å sin sida verksam inom HAB i Hedemora/Avesta, men hans upplevelse av arbetet stämmer väl överens med Mathildas.
– Förutom att uppgifterna är både spännande och utmanande arbetar vi i en strukturerad och öppen organisation som ger utmärkta förutsättningar för utbyte mellan oss psykologer. Dalarna är ett stort landsting, men trots det har vi mängder av länsövergripande möten, temadagar, yrkesträffar och mycket annat. På så vis lär vi oss hela tiden av och stimulerar varandra till utveckling och vi har dessutom väldigt roligt tillsammans.

Stor frihet inom arbetet
Möjligheterna inom yrkesgruppen till fortbildning är enligt såväl Mattias som Mathilda ovanligt goda; förutom individuellt utformade fortbildningsplaner finns en övergripande årsplan för hela yrkesgruppen, och liksom i övriga landstinget kan psykologerna gå vidare till specialistutbildningar.
– Därutöver finns det genom yrkesutvecklarna en smidig väg mellan yrkesgrupp och ledning, vilket innebär att eventuella önskemål och förbättringsförslag snabbt hamnar hos rätt person. Miljön är lyhörd och vi har stor frihet att själva välja hur vi ska lägga upp arbetet – kort sagt har vi bästa tänkbara plattform att stå på för att göra ett riktigt bra jobb, avslutar de.


Staffan Malmberg och Mehrdad Beigi, psykologer vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett. Foto: Per Eriksson
Staffan Malmberg och Mehrdad Beigi, psykologer vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett. Foto: Per Eriksson

Utvecklande utbyten vid VUP i Falun

Arbetet inom vuxenpsykiatrin (VUP) i Falun präglas av mångsidighet och bredd. Stämningen mellan medarbetarna är öppen och stöttande och det finns ett uttalat fokus både på kollegialt lärande och på andra fortbildningsmöjligheter.

– För mig är det i första hand kunskapsutbytet som jag dagligen har med andra psykologer som är avgörande för mitt val av arbetsplats. Jag känner gott stöd från min närmsta chef och det är väldigt givande att ha så många psykologkollegor; det öppnar upp för en dynamisk dialog kring hur vi bäst bedriver och utvecklar vårt arbete, vilket är en av många fördelar med att arbeta inom det offentliga, säger Staffan Malmberg, psykolog vid vuxenpsykiatrin på Falu lasarett.

Stor bredd på arbetet
Han berättar om tillfredsställelsen de gånger man kan hjälpa människor och få dem att må bättre, och där får han medhåll av psykologkollegan Mehrdad Beigi.
– Man får träffa så enormt många olika sorters människor som alla är unika och har olika svårigheter och förutsättningar. Diagnostiskt kan det omfatta allt från ångeststörningar och depressioner till neuropsykiatriska störningar, personlighetssyndrom och mycket annat, och det är väldigt givande att kunna vara ett stöd för dem. Det är utvecklande både på ett personligt plan och i yrkesrollen – det finns alltid något nytt att fördjupa sig inom.

Goda karriärmöjligheter
Både Mehrdad och Staffan är överens om att landstingets vuxenpsykiatri rymmer möjligheter ur fortbildnings- och karriär­synpunkt. Både verksamhetschef i Falun och divisionschef är psykologer och psykiatrins utvecklingsenhet anordnar kurser och utbildningar efter behov. De som är intresserade av handledning får tillgång till det, något de flesta utnyttjar.
– Traditionellt sett har det varit skralt med karriärvägar för psykologer, men det är något Dalarna arbetar för att råda bot på. Ett led i det arbetet är en specialistordning som ger oss psykologer möjligheten att bli specialister inom till exempel klinisk psykologi och klinisk neuroposykologi. Det kan senare leda till specialisttjänster, som dessutom ger ett lönepåslag. Det finns också möjligheten att dela upp sitt arbete för att kunna forska, så oavsett vilken väg man vill gå finns det intressanta alternativ inom landstinget, avslutar de.


Stor frihet under ansvar hos VUP i Mora

VUP i Mora präglas av ett mycket lyhört klimat, där psykologernas kompetens och önskemål tas på allvar. Det varierade arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med patienten i fokus, vilket skapar en bra plattform för kollegialt kunskapsutbyte.

Psykologen Anita Norman har arbetat med både öppen- och slutenvård inom psykiatrin i många år. Det finns många aspekter av sitt arbete som hon trivs med, men hon framhäver i synnerhet det faktum att hon får verka med stor frihet under ansvar.
– Möjligheten att själv lägga upp mitt arbete och välja hur jag bedriver vård är det absolut bästa med mitt jobb. Dessutom är arbetet på mottagningen oerhört varierat, dels på grund av hur mottagningens behov ser ut, men också med stor hänsyn till vad jag vill arbeta med. I nuläget är jag verksam i ett DBT-team och i startgroparna för ett Autismteam samtidigt som jag gör utredningar och besöksbedömningar. Dessutom har vi förmånen att arbeta i team med andra yrkesgrupper, något som skapar en miljö av ständigt kollegialt lärande och nya initiativ.

Kan tala för patienterna
VUP i Mora tar vara på sina psykologers kunskaper och Anita betonar att hon får gehör för sina förslag – den lyhörda stämningen har bland annat resulterat i att psykologerna vid mottagningen har kunnat utveckla egna start-up-grupper utifrån blandade diagnoser och framöver kan en del av satsningarna komma att utmynna i spännande forskningsprojekt.
– Ledningen stämmer av med oss psykologer och det gör att jag upplever att jag verkligen kan tala för patienternas räkning, vilket är oerhört viktigt i min yrkesroll. Det märks också i den rådande inställningen till fortbildning och karriär; de utbildningar jag vill ha och behöver får jag och det finns en väldigt uppmuntrande attityd till att psykologer ska våga axla ledningsroller.

Plats för familj och fritid
Anita rekommenderar varmt andra psykologer att söka sig till VUP i Mora, inte minst på grund av att det här finns utrymme för en mindre stressig vardag med plats för både familj och fritid.
– Jag är uppvuxen i Orsa och därför kanske lite bortskämd, men det finns verkligen fantastiska möjligheter till aktiviteter här. Förutom det självklara med skidåkning och vandring finns ett underbart hästliv och jättefina faciliteter. Här finns något för alla, avslutar hon.

Landstinget Dalarna
Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finner du ett betydelsefullt arbete i en engagerad och trygg organisation som följer människor genom hela livet.
Psykiatrin i Dalarna erbjuder psykiatrisk hjälp och vård till dem som lider av eller riskerar att utveckla psykisk sjukdom.
Den psykiatriska öppenvården är en specialistverksamhet för personer med allvarlig psykisk sjukdom och finns i Avesta, Falun, Borlänge, Ludvika och Mora. Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna finns den psykiatriska slutenvården placerad i Falun och i Säter, psykiatrisk akut- och korttidsvård finns på båda orterna. Verksamheten för missbruks- och beroendevård finns i Falun.
BUP:s (barn- och ungdomspsykiatri) uppgift är att möta barn och ungdomar till och med 17 år som har allvarlig psykisk ohälsa och deras familjer. BUP:s öppenvård finns i Avesta, Falun, Borlänge, Ludvika och Mora. Inom BUP Dalarna finns också fyra länsövergripande enheter, Tornet (ätstörningsenhet), Kunskapscentrum neuropsykiatri, Familjeterapienheten samt Avd.68/slutenvården. De länsövergripande enheterna ligger i Falun.
Habiliteringen har enheter i Borlänge, Falun, Mora, Ludvika samt Hedemora/Avesta.

Landstinget Dalarna
Tel: 023-49 00 00
E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se
www.ltdalarna.se