Etikettarkiv: Patientsäkerhet

Digital psykologi breddar psykologens yrkesutövning

Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Digital psykologi på distans innebär stora möjligheter för psykologers professionsutveckling. Med hjälp av digitala verktyg kan psykologer exempelvis bli mer införlivade i klientens vardag eftersom man inte längre är beroende av regelbundna fysiska möten.

3 av 4 psykologer anser att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog; 2 av 3 kan själva tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans.
– Det är verkligen glädjande att så många psykologer har en positiv attityd till digital psykologi på distans. Det visar att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Allt fler psykologer verkar ha insett att man kan nå ut till fler och även få en mer varierad arbetsvardag genom att arbeta på distans, säger Kristofer Vernmark, som arbetat med digital psykologi sedan 2004. Han är ansvarig för området Klinisk och digital psykologi på Psykologpartners, författare till ”Internetbehandling med KBT” och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.

Acceptansen har ökat
– När jag började arbeta med psykologi på distans var många tveksamma till det här fenomenet. Nu upplever jag att acceptansen och intresset för digital psykologi i olika former är betydligt större, både bland psykologer och patienter. Jag tror definitivt att den digitala tekniken kan stärka innovationskraften i psykologyrket. Det breddar våra möjligheter att nå ut med vår kompetens till nya målgrupper, säger Kristofer Vernmark.
Psykologisk behandling via video betraktar han bara som en liten del av den digitala psykologins möjligheter. Internetbaserade behandlingsprogram som klienter med depression eller annan psykisk ohälsa kan använda istället för att träffa en psykolog på en mottagning är ytterligare ett exempel. Att tillämpa psykologisk kompetens gentemot näringslivet, exempelvis företag som vill förstå och påverka olika konsumentbeteenden, blir betydligt lättare med hjälp av digitala verktyg.

Patientsäkerhet en utmaning
– Jag är övertygad om att digital psykologi på distans inom ett par års tid kommer att betraktas som en självklar del av den psykologiska behandlingsfloran och skulle gärna se att ännu fler psykologer engagerar sig i utvecklingen av digitala insatser för psykisk ohälsa. Vi kommer att få se betydligt fler internetbaserade behandlingsprogram, och efterfrågan på psykologiska interventioner som inte är direkt kopplad till traditionell psykologisk behandling kommer att öka. Samtidigt kommer vi även fortsättningsvis att ha en mix av traditionell och digital behandling, säger Kristofer Vernmark.
En utmaning i utvecklingen av psykologi på distans är, enligt Kristofer Vernmark, patientsäkerheten. Man måste se till att verkligen följa de riktlinjer som finns, om lagring av patientuppgifter och liknande.
–Ytterligare utmaningar är att få den digitala behandlingen att hålla en genomgående hög vetenskaplig kvalitet samt att kontinuerligt utvärdera effekten av behandlingen, exempelvis genom att analysera de datamängder som den internetbaserade behandlingen ger upphov till, säger Kristofer Vernmark.

Anser du att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog?
Skulle du själv kunna tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Ökad mängd patienter kräver uppföljning

Trycket på psykologer ökar – vilket samtidigt innebär att fler patienter får hjälp.
Sveriges kliniska psykologers förening tycker att det är viktigt att verksamheterna följer upp hur det går för patienterna, snarare än att mängden patienter ska användas som en kvalitetsindikator.

Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening.
Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening.
En majoritet av psykologerna anser att trycket på att hinna med fler patienter har ökat.
– Det är inte konstigt att patienttrycket har ökat eftersom fler patienter får behandling. När jag började jobba inom Stockholms läns landsting 2004 träffade psykologer i min sektor i genomsnitt två patienter om dagen, och den siffran har gissningsvis ökat. Det kan vara något positivt eftersom fler människor får tillgång till psykologisk behandling, säger Erik Andersson, ordförande för Sveriges kliniska psykologers förening.

Kringarbetet belastar
De negativa effekterna handlar om såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet.
– Det största hotet är att man börjar tumma på kvaliteten för att beta av stora mängder patienter, säger Erik Andersson.
Hur många patienter som är för många är enligt honom omöjligt att svara på.
– I många fall är det inte patientbesöket i sig som är belastande, utan allt kringarbete. Olika typer av problematik kräver olika mängd kringarbete. En patient med schizofreni kräver ofta andra typer av insatser än en patient med paniksyndrom.

Ledningsansvarig psykolog
En viktig uppgift för alla mottagningar är därför att tydligt definiera psykologens uppdrag.
– Ofta är det lösa tyglar vilket innebär att den enskilda psykologen inte vet var uppdraget börjar och var det slutar. Jag tror inte att vi per automatik löser stressrelaterade problem hos psykologer genom att minska mängden patienter. Det vi istället efterfrågar är en tydligare struktur med en ledningsansvarig psykolog på varje mottagning.
Sveriges kliniska psykologers förening ser en fara i att mängden patienter ibland ses som en kvalitetsindikator, snarare än hur hjälpta patienterna faktiskt blivit av psykologkontakten.
– Vi tycker att alla mottagningar behöver följa upp sina patienter, det är enda sättet att se om behandlingen gett något. Systemet kan göra att man träffar massor av patienter utan att det kanske ger något, och eftersom det inte finns kvalitetsindikatorer så kan man fortsätta med det. Det kan bli väldigt skevt, säger Erik Andersson.

Om du arbetar kliniskt, har trycket på att hinna med fler patienter ökat?