Etikettarkiv: Behandling

Gör psykologisk behandling tillgänglig för fler

Jesper Grahn, psykolog och chef för psykisk hälsa digital på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen

Psykologisk behandling på distans har ökat exponentiellt under coronapandemin. Digital vård har blivit tillgänglig för fler och patienten kan möta psykologen på sina egna villkor. Samtidigt har teknologisprånget drivit på metodutvecklingen och många psykologer har upptäckt fördelarna med att möta patienter på distans.

78 procent av psykologerna anser att psykologisk behandling på distans har varit till stor nytta för patienterna och psykologer under coronapandemin.
– Digital behandling har under pandemin gjort det möjligt för individer med en befintlig psykologkontakt att upprätthålla kontinuiteten i sin behandling. För individer som saknade en befintlig psykologkontakt sänktes tröskeln för att få möjlighet till psykologisk behandling på sina egna villkor, säger Jesper Grahn, psykolog och chef för psykisk hälsa digital på Doktor.se. Det är även givande för psykologen att komma in i ett tidigt skede av patientens problematik, och behandla innan den psykiska ohälsan fått för starkt fäste, eftersom vi då undviker onödigt lidande, tillägger han.

Tillgänglighet och jämlikhet
Han anser att digital vård kan göra psykologisk behandling tillgänglig för fler patienter, oavsett bostadsort eller livssituation. Idag har cirka en tredjedel av patienterna i primärvården behov av psykologisk behandling, men endast några enstaka procent får träffa en psykolog eller psykoterapeut. Med digitala verktyg kan psykologen ofta arbeta mer fokuserat och flexibelt med varje enskild patient. Tillsammans med andra effektiva evidensbaserade metoder som internetbaserad-KBT är det en central del av lösningen på problemet med otillgänglig psykologisk behandling och långa köer. Detta är en förutsättning för att vi, som samhälle, ska kunna tillhandahålla en god och jämlik vård, menar Jesper.

”Det är givande för psykologen att komma in i ett tidigt skede av patientens problematik.”

Får genomslag
Undersökningen visar också att cirka 9 av 10 psykologer kan tänka sig att ha patientsamtal på distans.
– Det är jätteroligt att intresset är så stort. Det tyder på att digital psykologisk behandling fått ett brett genomslag. Många psykologer har förmodligen haft möjlighet att möta patienter på distans under pandemin och upptäckt att det ofta fungerar väldigt bra, säger Jesper Grahn. Att kunna arbeta hemifrån, på tider som passar, och helt styra över sin tid är andra faktorer till att denna typ av behandling är populär hos psykologer, fyller han i.
Ytterligare en fördel med digital vård är, enligt Jesper Grahn, att patienten får möta psykologen i sin egen miljö, exempelvis i hemmet eller på arbetsplatsen. Han anser att man inte bör dra några tydliga gränser mellan digital och fysisk psykologisk behandling. Individens förutsättningar, behov och problematik bör få avgöra vilket alternativ som passar bäst, och inom primärvården är det oftast just digital behandling.

Går hand i hand
Jesper Grahn upplever att de digitala systemen har blivit mer användarvänliga för såväl psykolog som patient och ser även att teknikutvecklingen går hand i hand med metodutvecklingen.
– Jag är övertygad om att psyko­logisk behandling på distans kommer att fortsätta öka även efter coronapandemin. Under de kommande åren utvecklas förmodligen arbetet med att hitta en bra mix av digitala och fysiska kontakter. Samtidigt fortsätter teknikutvecklingen. På några års sikt kommer det förmodligen att vara möjligt för fler patienter att få sin behandling för social ångest eller specifik fobi med hjälp av Virtual Reality, även på bred front. Internetbaserad KBT tror jag kommer att utvecklas och bli mer interaktivt, säger han.

Har psykologi på distans varit till stor nytta för klienter/patienter och psykologer under coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans, via telefon, video eller digitalt?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

KBT mot brottsåterfall

KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.
KBT är effektivt för brottsdömda, enligt Johan Eriksson vid Kriminalvården.

I den aktuella boken ”Forensisk KBT – behandling för brottsdömda” skriver tre psykologer om hur brottsåterfall kan förhindras med KBT.
– Många har begått grova brott, men det finns mycket hopp också, säger Johan Eriksson, leg. psykolog.

Tillsammans med psykologerna David Ivarsson och Lena Lundholm har Johan Eriksson skrivit en bok om behandling av brottsdömda. Han arbetar på Kriminalvårdens huvudkontor, med behandlingsprogram, och har sin bakgrund inom rättspsykiatrin.
– Vi utgår i vår bok från det som kallas RBM – risk, behov och mottaglighet. Man kan se att de som har hög risk och mycket kriminogena behov också behöver mycket insatser. När det kommer till behandling för brottsdömda så behöver man ofta en rejäl dos, och det är ingen quick fix.

Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak

Positiv inställning
Johan Eriksson och hans kolleger tror på att det går att lära, och lära om.
– Kriminalitet är inte ett beteende och har inte en orsak. Man måste titta på hur har klienten har lärt in dessa beteenden: vad har man levt i för typ av sammanhang som format de här attityderna eller antisociala värderingarna? Här tror vi mycket på att man kan lära om. Det finns effektiva metoder, som social problemlösning eller att läsa sig att reglera känslor, så att man sedan ska kunna agera prosocialt i risksituationer. Andra viktiga komponenter är social färdighetsträning och att öva på nya beteenden.
Motivation för att gå i behandling finns inte alltid hos de brottsdömda klienterna, men Johan Eriksson uppger att många är positivt ställda till förändring.
– Många är ganska nyfikna på behandling och vad det kan ge. Ofta har de inte färdigheter i att lösa situationer på annat sätt än med våld och önskar lära sig att tolka känslor och situationer på ett nytt sätt, och därigenom öka förmågan till mera accepterade och sunda beteenden.

KBT effektivt
Att just KBT är effektivt i behandlingen av brottsdömda har man sett inom forskningen.
– KBT är en effektiv behandling för att förstå varför man gör som man gör och på så sätt kunna lära sig att göra annorlunda i framtiden. Med brottsdömda är nyckeln att förstå grunden till kriminella beteenden, vilka tankar och känslor som rättfärdigar dem. KBT har visat sig vara en gångbar metod för att förstå våldsbeteenden och lära klienten nya accepterade och meningsfulla beteenden, säger Johan Eriksson.

Högt anseende och förtroende hjälper PBM att växa

Susanna Bohman, psykolog och teamledare vid PBM:s enhet inom Vårdvalet, Stockholm City.
Susanna Bohman, psykolog och teamledare vid PBM:s enhet inom Vårdvalet, Stockholm City.
PBM erbjuder tjänster inom beteendepsykologi för att bidra till förbättrad hälsa och långsiktigt hållbara resultat. Det omfattar såväl bedömning, behandling och rehabilitering för individer med utmattningssyndrom, smärta eller psykisk ohälsa som att skapa välmående, produktiva och effektiva organisationer.

PBM är i en spännande tillväxtfas med stora möjligheter för engagerade psykologer. När vårdvalet för långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom infördes, ändrade företaget behandlingsupplägg i den del av verksamheten som vänder sig till landsting, till en mer renodlad multimodal rehabilitering.
– Sedan jag började arbeta här 2012 har det skett väldigt spännande förändringar i vårt arbetssätt. Idag arbetar vi teambaserat kring varje patient, alltså i samverkan med andra professioner såsom fysioterapeut, läkare och rehabkoordinator. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar att hjälpa människor tillbaka till en fungerande vardag, berättar Susanna Bohman, psykolog och teamledare vid PBM:s enhet för stressrehabilitering, Stockholm City.
Innan Susanna sökte sig till PBM arbetade hon inom allmänpsykiatrin. Arbetet gav henne en bred bas att stå på, men efter några år kände hon att hon ville specialisera sig.
– Stressrelaterad psykisk ohälsa är något som länge har engagerat mig. Eftersom PBM är specialiserade på just detta område kändes det som rätt val att söka sig hit. I och med vårdvalet delades företagets verksamhetsområden upp, vilket gav mig förmånen att ytterligare fördjupa mig inom stressrehabilitering.

Goda möjligheter att göra karriär
Susannas seniora roll inom teamet har gett henne bättre insyn i vad som sker inom företaget samt goda möjligheter att vara med och påverka, till exempel i fråga om nya rutiner eller kvalitetsarbete. Hon understryker att det finns möjligheter för psykologer att utvecklas inom företaget på olika sätt.
– Här finns goda möjligheter till fortbildning genom kurser och föreläsningar. Själv har jag nyligen genomgått en specialistkurs som var väldigt givande.
Hon berättar att arbetet kvalitetsmässigt blivit allt bättre i och med det multimodala samarbetet, men att det alltjämt finns en stark strävan efter att utveckla verksamheten.
– Det är en stor fördel att ha kollegor att lära av och PBM har alltid varit psykologtätt. Dessutom har vi ett strukturerat arbetssätt där det är tydligt vem som har vilket ansvarsområde; organisationen fungerar väl och skickliga administratörer frigör tid åt oss att fokusera på mötet med patienterna.

Satsar på organisationsutveckling
Förutom att vara verksamma inom vårdvalet har PBM också verksamhet som vänder sig mot arbetsgivare, då både med behandling och som organisations- och ledarutvecklingskonsulter. Susannas psykologkollega, organisationskonsulten Josef Ericson, förde med sig dylik kompetens när han kom till PBM Göteborg för tre år sedan.
– Jag har sedan tidigare arbetat med att förena affärs- och verksamhetsnytta med psykologisk kunskap. Hos PBM fanns möjligheten att fortsätta satsa på affärsutveckling och mest av allt att koppla vår kunskap till kundens verksamhet och kundens affär. I kombination med att jag upplevde att företaget hade en solid bas att stå på, med bra metodologi och god kompetens, gjorde detta att rollen hos PBM kändes intressant att ta sig an, berättar Josef, som numera också är key account manager för PBM i Göteborgsregionen.

Är i en tillväxtfas
PBM växer kraftigt och Josef har som ansvar att PBM i Göteborg har ett strategiskt angreppssätt vad gäller utveckling och försäljning, vilket både är varierande och utmanande.
– Den ständiga utvecklingen är typisk för vårt sätt att arbeta i konsultrollen och eftersom vi hela tiden får ta oss an mer komplexa och utmanande uppdrag får vi en fantastisk kompetensutveckling direkt i arbetet. Dessutom får vi kontinuerlig handledning av väldigt hög klass. Jag tycker också att vi har en positiv lösningsorienterad stämning, där det finns en stark vilja att bidra och påverka.
Företaget har ett högt anseende och likaledes förtroende hos sina kunder – Josef poängterar att det har sin grund i att PBM gång efter annan bevisat sin kompetens och att man åstadkommer resultat som gör skillnad på riktigt.
– Vi bemannar utifrån kompetens och har mycket stöd i varandra, både lokalt och nationellt. Det är något speciellt med att arbeta i ett psykologföretag – här finns så otroligt mycket kunskap om hur människor och grupper fungerar och det genomsyrar vårt sätt att förhålla oss till allt vi gör, avslutar han.

Josef Ericson, psykolog, organisationskonsult och key account manager för PBM i Göteborgsregionen. Foto: Patrik Bergenstav
Josef Ericson, psykolog, organisationskonsult och key account manager för PBM i Göteborgsregionen. Foto: Patrik Bergenstav

PBM
PBM är experter inom beteendepsykologi, och bygger sina metoder på en väl utvecklad vetenskaplig grund. Med sitt stora utbud av tjänster inom beteendepsykologi hjälper företaget både individer och organisationer till bestående beteendeförändring. PBM:s tjänsteutbud sträcker sig över allt från behandling och utredning för individer, till utbildning och kartläggning för organisationer och företag.

PBM
Tel: 08-408 879 00
E-post: info@pbm.se
www.pbm.se