Etikettarkiv: Barn- och familjehälsa

Höga ambitioner i Gävleborg

Thomas Drost och Ulrika Mjöhagen, psykologer på vuxenpsykiatrin i Gävle. Foto: Pernilla Wahlman
Thomas Drost och Ulrika Mjöhagen, psykologer på vuxenpsykiatrin i Gävle. Foto: Pernilla Wahlman
Oavsett om du vill arbeta inom vuxenpsykiatrin eller med barn och familj kan du utvecklas i din karriär och profession i Region Gävleborg.
– Här sätter man värde på psykologers kompetens och ger oss rätt förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb.

Det säger psykologen Thomas Drost, som är vårdutvecklare i vuxenpsykiatrin i Gävle. Thomas blev färdig psykolog 2011 och arbetade därefter i Stockholmsregionen. Han kände en önskan att få utnyttja sin kompetens bättre och att hans arbete skulle värderas därefter. Han undersökte förutsättningarna för psykologer runt om i landet och fastnade för Gävleborg, där han började arbeta 2013.
– Jag märkte direkt att fanns en annan inställning till psykologer här. Här kändes det som att man eftersträvade en modern psykiatri, samtidigt som man erbjöd bra lön och rimlig arbetsbörda, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Det var en stor skillnad mot mina tidigare arbetsplatser.
Efter sex månader som klinisk psykolog i Gävle fick Thomas erbjudande om en tjänst som vårdutvecklare. Det innebär att han arbetar med bland annat att skapa system för uppföljning av verksamheten, driva förbättringsprojekt och se till att resurserna används på bästa sätt.
– Detta är den roligaste tjänsten jag någonsin haft. Här har jag verkligen haft möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling av verksamheten, säger Thomas.

Tryggt och välstrukturerat
Kollegan Ulrika Mjöhagen gjorde sin PTP inom vuxenpsykiatrin i Gävle 2013-2014 och arbetade sedan där som klinisk psykolog. Nyligen tillträdde även hon en tjänst som vårdutvecklare.
– Det känns som att vår psykiatriska verksamhet och möjligheterna för psykologer utmärker sig här i Region Gävleborg. Det är en hög kvalitet i utredningsprocesserna och behandlingsmetoderna. Det är väldigt tryggt att komma in i en så välstrukturerad verksamhet och det ger frihet att kunna fokusera på arbetsuppgifterna. Det är korta beslutsvägar och vi har en mycket nära och bra dialog med verksamhetschef och ledning, säger hon.
Både Ulrika och Thomas vill lyfta fram vårdutvecklare som en spännande karriärväg för psykologer.
– Ledningen ger oss ett mycket stort förtroende att lägga upp arbetet på det sätt vi anser blir bäst. Man kan verkligen göra skillnad för både patienter och personal och bidra till en förbättrad sjukvård, framhåller de.

Första linjen för barn och unga
En annan spännande arbetsplats för psykologer i Region Gävleborg är inom Barn- och familjehälsan. Där finns en stark och sammanhållen första linje, med låg tröskel för psykosociala insatser för barn och unga, med tydligt fokus på förebyggande arbete.
– Det är ett enormt roligt arbete, där vi verkligen ser att vi når resultat, säger psykologen Carola Jakobsson, som började i Gävle under sin PTP på Mödra- och barnhälsovården. Nu arbetar hon sedan flera år tillbaka med åldersgruppen 6–12.
Hon får medhåll av psykologen och vårdutvecklaren Jennifer Wellin, som kom till Barn- och familjehälsan i Gävle för drygt sju år sedan efter att ha arbetat i landstinget i Uppsala. Hon lyfter fram att många patienter blir symptomfria även med små medel.
– Det är väldigt tacksamt att få jobba på det här sättet och uppleva att barnen faktiskt mår bättre och att hela familjen blir hjälpt, säger hon.

Brett spektrum
Inom Barn- och familjehälsan arbetar man med ett brett spektrum av olika diagnoser och symptom, både inom olika föräldrastödsprogram och individinriktat. Ett viktigt program är Komet, som är en evidensbaserad behandlingsmetod som riktar sig till föräldrar med utagerande barn. Syftet är att ge föräldrarna redskap och strategier för att minska bråk och konflikter.
– Det är viktigt att arbeta med föräldrarna eftersom deras bemötande har stor inverkan på barnets beteende. Generellt sett är det de vuxna runt barnen som måste ge dem förutsättningar att lyckas i sina relationer. Komet är väldigt effektivt och är ett av flera psykopedagogiska program som vi arbetar med, berättar Jennifer och Carola.
De betonar att det finns många olika karriärvägar för psykologer inom Barn- och familjehälsan och att det är en arbetsplats med starkt kollegialt stöd och fokus på kompetensutveckling och kvalitet.
– Här finns så många möjligheter att utvecklas som psykolog och det är en arbetsplats där det är lätt att trivas.

Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologer inom Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Carola Jakobsson och Jennifer Wellin, psykologer inom Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Region Gävleborg
Vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg erbjuder specialistpsykiatriska insatser och behandlingar till patienter med komplicerad psykisk ohälsa. Som psykolog arbetar man i ett team tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterska, kurator, skötare och arbetsterapeut.
Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0–12 år och deras familjer. Mottagningen är en första instans för föräldrar och barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Här arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor.
Inom bägge verksamheterna finns stora möjligheter för dig som är psykolog att utvecklas i din profession, med många karriärvägar, starkt fokus på kvalitet och goda arbets- och löne­villkor.
www.gavleborg.se

Vad kännetecknar en attraktiv psykologarbetsgivare?

Martin Björklind, psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund (Foto: Johan Paulin) och Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Martin Björklind, psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund (Foto: Johan Paulin) och Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Bra lön, en bra arbetsledning, rimlig arbetsbelastning, att erbjudas kompetensutveckling och fortbildning samt bra team är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för psykologer, enligt Framtidens Karriär – Psykologs undersökning mot psykologer.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande. Lön är självklart en viktig fråga, men många psykologer rankar karriärmöjligheter lika högt. Rimlig arbetsbelastning är självklart viktigt, inte minst i vårdyrken som ofta är utsatta för stress. Vad gäller ledarskapet så är det viktigt att hitta en balans mellan en tydlig styrning med gemensamma mål och en tilltro till psykologens autonoma kompetens, säger Martin Björklind, professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund och själv psykolog.

Fler specialistpsykologtjänster
Han anser att arbetsgivare bör erbjuda samtliga psykologer avsatt tid för teamsamverkan, reflektion och erfarenhetsutbyte, vilket många psykologer verkligen värdesätter. En av de viktigaste åtgärderna för psykologarbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är, enligt Martin Björklind, att genomföra långsiktiga och genomtänkta satsningar på fler specialistpsykologtjänster.
– Psykologer bör erbjudas liknande specialiseringsmöjligheter som exempelvis läkare. Vi arbetar för att specialistpsykologtjänster ska bli legio på arbetsplatserna och så småningom finansieras offentligt. Det bör vara samhällets snarare än ett fackförbunds ansvar att reglera och driva specialistutbildningen för psykologer. Det gagnar både befolkningen och psykologers professionsutveckling. Det är dock viktigt att specialisttjänsterna medför nya ansvarsområden och en högre lön, säger Martin Björklind.

Möjlighet att påverka arbetssituationen
– Undersökningsresultatet verkar relevant och ligger i linje med min uppfattning. Löneutvecklingen är förstås viktig, men en bra chef, rimlig arbetsbelastning och bra kollegor är och förblir viktiga faktorer. De faktorer som psykologerna i undersökningen främst anser karakteriserar en attraktiv arbetsgivare känner jag igen från andra undersökningar och samtal med psykologer. En faktor som borde rankas högre i undersökningen är möjligheten att påverka sin egen arbetssituation, det vet jag av erfarenhet att psykologer värdesätter, säger Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.

Fler bör få arbeta strategiskt
Hon betraktar även möjlighet till reflektion samt tid för utvecklingsarbete som viktigt för psykologarbetsgivares attraktivitet. Administrativ avlastning har också inverkan på attraktiviteten. Ytterligare en faktor som Antonia Reuter understryker är att fler psykologer ges möjlighet att arbeta strategiskt med exempelvis organisationsutvecklingsfrågor.
– Fler psykologer bör finnas representerade i ledningsgrupper i hela sjukvården, från primärvård till sjukhusvård. Fler arbetsgivare bör tillvarata psykologers kunskap och kompetens på ett mer strategiskt sätt. Man talar ofta om vikten av tvärprofessionell samverkan i hälso- och sjukvården, men fler behöver arbeta för att verkligen inkludera psykologer i det övergripande och beslutsfattande arbetet. I den förvaltning där jag arbetar finns numera en egen organisation för barn och ungas hälso- och sjukvård med psykolog i ledningsgrupper, vilket tillför ett mervärde för organisationen, avslutar Antonia Reuter.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för psykologer? Ange gärna flera.


1. Bra lön/löneutveckling
2. Bra ledarskap/arbetsledning
3. Rimlig arbetsbelastning
4. Erbjuder kompetensveckling och fortutbildning
5. Bra team/arbetskamrater
6. Möjlighet att påverka din arbetssituation
7. Bra arbetsmiljö
8. Tid till återhämtning och reflektion
9. Bra utvecklingsmöjligheter
10. Administrativ avlastning
11. Mer tid för patienterna/klienterna
12. Möjlighet att forska
13. Bra introduktion för nyanställda
14. Trygg arbetsplats
15. Låg personalomsättning
16. Ligger långt framme inom välfärdsteknik/digitalisering
17. Övrigt