Alla inlägg av stellanstal

Svårmatchad bredd av möjligheter på PBM

Niklas Laninge, ansvarig för Beteendestrategi inom affärsområdet Organisationsnära psykologi, Katia Sanchez, psykolog inom affärsområdet Hälso- och sjukvård och Emilia Hellberg, teamsamordnare inom affärs-område Hållbart arbetsliv hos PBM. Foto: Johan Marklund
Niklas Laninge, ansvarig för Beteendestrategi inom affärsområdet Organisationsnära psykologi, Katia Sanchez, psykolog inom affärsområdet Hälso- och sjukvård och Emilia Hellberg, teamsamordnare inom affärsområde Hållbart arbetsliv hos PBM. Foto: Johan Marklund

På PBM blir du inte bara kollega med några av Sveriges mest engagerade och drivna psykologer. Du får också en svårslagen mångfald av karriärvägar och möjlighet att pröva på helt nya, spännande roller.

PBM är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att tillhandahålla psykologisk kompetens och är verksamt inom ett brett fält. Efter sammanslagningen med Psykiatripartners i Östergötland för ett drygt år sedan har företaget tre huvudsakliga affärsområden: Hållbart arbetsliv, Organisationsnära psykologi samt Hälso- och sjukvård. Det innebär att du kan jobba inom psykologins hela spektrum av varierande och utmanande arbetsuppgifter. Du är också med och driver utvecklingen av psykologens roll i vården, arbetslivet och samhället i stort.
– Det är otroligt spännande att få vara med om den utveckling som nu sker på PBM. Jag breddar min kompetens och får arbeta med väldigt olika typer av klienter, berättar psykologen Katia Sanchez, som har ett långt förflutet inom Psykiatripartners. Nu arbetar hon i Linköping, Motala och Mjölby inom affärsområdet Hälso- och sjukvård, som omfattar evidensbaserad psykologisk behandling inom barnpsykiatrin på uppdrag av regionen, psykiatrisk öppen-vård för vuxna inom vårdvalet samt privat företagshälsovård.

Kollegial sammanhållning
Katia brinner för att arbeta kliniskt och hon har under åren kommit att särskilt intressera sig för svåra ångest- och tvångstillstånd. På senare tid har hon även fått möjlighet att arbeta en del inom företagshälsovård, med samma evidensbaserade psykologiska verktyg. Hon driver också utvecklingen av kvalitetsuppföljning.
– En av de allra största fördelarna med PBM Psykiatripartners är den fantastiska kollegiala sammanhållningen och den kultur som finns här. Vi har enormt engagerade medarbetare, med hög arbetsmoral och som alla brinner för det de gör. Ofta kan arbetet som psykolog vara ganska ensamt, men här har vi ett fantastiskt stöd av varandra, framhåller hon.

Nya utmaningar
Kollegan Emilia Hellberg, teamsamordnare inom affärsområde Hållbart arbetsliv, håller med. Hon gjorde både sin praktik och sin ptp-tjänstgöring på PBM och kände direkt att det var rätt arbetsplats för henne.
– Här finns hela tiden nya utmaningar. Under åren har min roll förändrats och jag har svårt att tänka mig någon annanstans där man som psykolog får chansen att arbeta med så många olika saker och utvecklas så mycket professionellt, säger hon.
Hållbart arbetsliv spänner över ett brett fält och innefattar rent kliniskt arbete med utredningar och behandling, men även handledning av grupper, förebyggande insatser, utbildning, konflikthantering och arbetsmiljökartläggningar.
– Ofta bidrar flera faktorer till psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi får ofta möjlighet att arbeta tillsammans med klientens arbetsgivare och får på så vis ett större verkningsutrymme. Vi får använda hela vår professionella verktygslåda och kan göra stor skillnad i arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser. Psykologer har en viktig roll när arbetsrelaterad ohälsa ökar kraftigt, säger hon.

Affärsutveckling
För den som är intresserad av att arbeta mer renodlat med organisationsfrågor och hur beteendepsykologi kan tillämpas på affärskritiska utmaningar erbjuder PBM också spännande karriärmöjligheter. Inom Organisationsnära psykologi kopplas den psykologiska kompetensen samman med affärs- och verksamhetsstrategi, inte minst genom att utnyttja digitala verktyg för att påverka beteenden. PBM är något av en pionjär på området i Sverige och bland kunderna finns allt från privata storföretag till myndigheter och andra aktörer inom den offentliga sektorn.
–Detta är en global rörelse där flera andra länder redan kommit långt. I Sverige har det tyvärr funnits fördomar mot att arbeta som psykolog inom en kommersiell kontext, men nu ser vi att detta växer väldigt starkt. Psykologi är glödhett inom näringslivet, men det saknas kompetens, berättar Niklas Laninge, som är ansvarig för Beteendestrategi inom affärsområdet Organisationsnära psykologi.
Efter sin psykologexamen arbetade Niklas som entreprenör och inom kommunikation, marknadsföring och produktutveckling. När han fick erbjudandet att bygga upp det nya affärsområdet på PBM kunde han inte motstå.
– Det är en unik chans att bryta ny mark, utveckla psykologin och göra nytta på andra arenor än de vi traditionellt är vana vid. Psykologer som vill arbeta på ett kreativt och nydanande sätt har alla möjligheter till en spännande karriär. Ingen dag är den andra lik.

Vill du växa tillsammans med oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

PBM

PBM erbjuder beteendepsykologisk kompetens inom tre huvudområden: Hållbart arbetsliv, Hälso- och sjukvård och samt Organisationsnära psykologi. Fokus är att förbättra människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vår devis är Förändring som håller. Inom koncernen arbetar 230 personer, varav merparten är psykologer. Företaget rekryterar såväl erfarna som nyutexaminerade psykologer och erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter.

Läs mer på www.pbm.se

Utvecklande miljö för skolpsykologer

Theo Toresson och Matilda Månhav, skolpsykologer i Borås. Foto: Ulf Ekström
Theo Toresson och Matilda Månhav, skolpsykologer i Borås. Foto: Ulf Ekström

Sedan ett par år jobbar skolpsykologerna i Borås utifrån en gemensam plattform. De har själva varit med och utformat de nya arbetssätten för en bättre och en mer stimulerande arbetsmiljö. Från att tidigare ha varit utplacerade på olika skolor sitter de nu gemensamt i en central organisation med ansvar för ett antal kontaktskolor.

– Det är en stor styrka i att sitta ihop med andra skolpsykologer och kunna bolla olika frågeställningar och stötta varandra. Vi har kollegialt utbyte över kafferasten och i återkommande möten där vi håller oss uppdaterade på våra interna rutiner och det senaste forskningsläget, berättar Matilda Månhav, skolpsykolog i Borås.

Kan hjälpa fler elever
Borås Stad genomgick för några år sedan en förändring i organisationsstruktur. Från att ha haft ett antal olika stadsdelsförvaltningar med eget ansvar för skolorna till en enda gemensam Grundskoleförvaltning.
– Den gemensamma organisationen bidrar mycket till arbetet med att skapa en likvärdig skola med samma bemötande och rutiner i alla skolor som hör till Borås, vilket är väldigt bra för eleverna. Att vi skolpsykologer sitter tillsammans förstärker den effekten då nya metoder och verktyg kommer alla skolor till del samtidigt, förklarar Theo Toresson, skolpsykolog i Borås.
En stor fördel med den samlade arbetsorganisationen är att skolpsykologerna nu kan specialisera sig på olika områden som sedan kan komma hela staden till gagn.
– Det blir mycket mer flexibelt då vi kan jobba även mot skolor som inte är våra angivna kontaktskolor.

Bidrar till det samlade skolarbetet
För skolpsykologerna själva innebär den nya organisationen att de fått en mycket inspirerande arbetsmiljö där de kan utvecklas mycket genom samspelet med de andra skolpsykologerna, få tips om nyheter och diskutera allvarliga problemställningar som kräver mer än en hjärna för att lösas.
– Det är stor fördel för oss att inte ha rektorn eller någon annan ur skolledningen som chef. Detta i kombination med att vi inte har våra kontor ute på skolorna bidrar till att vi kan komma med förslag på lösningar och ser förhållanden som de inom skolan inte själva ser. Det är lätt att bli hemmablind, konstaterar Matilda Månhav.
Nu jobbar de mer som konsulter men i ett kontinuerligt sammanhang då de jobbar tätt samman med sina kontaktskolor.
– Vi försöker att vara med på de elevhälsoteam-möten som hålls ute på våra kontaktskolor varje vecka. Där diskuteras skolans elevarbete i ett bredare perspektiv och vi kan addera det psykologiska perspektivet även i frågor som inte direkt rör en enskild elevs problematik. Det kan handla om att de vill dela upp en klass i mindre grupper, eller slå ihop två klasser till en större. Då kan vi ge råd kopplat till gruppsykologiska aspekter som man behöver ta hänsyn till. Psykologin kommer ju in i alla frågor som rör samspelet mellan människor, fortsätter hon.

Engagerade och lyhörda chefer
I samband med att den nya Grundskoleförvaltningen bildades i början av 2017 och skolpsykologerna skulle samlas centralt så fick medarbetarna stora möjligheter att påverka hur den nya organisationen skulle utformas.
– Vi har fantastiska chefer som ger oss stort förtroende och mycket eget spelrum för att bestämma över vårt arbete. De är väldigt entusiastiska, framåtsträvande och lyhörda för nya idéer. Ett stort projekt som vi nyligen sjösatt är Psifos kompetensdagar (Sveriges största kongress för psykologer i skola och förskola) som vi arrangerar här i Borås hösten 2021, berättar Theo Toresson.
En sak de båda uppskattar med att vara skolpsykolog är att de får integrera all den psykologiska kunskap de besitter i en helhet, då de jobbar både utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektivet. De får även vara en del av många intressanta tvärprofessionella diskussioner där representanter från skolans hela Elevhälsa deltar.
– Det är verkligen både spännande och utvecklande. Men viktigast av allt är naturligtvis möjligheten att få bidra till att hjälpa elever tidigt i livet så de klarar av grundskolan och får en bra plattform för resten av sina liv. Att få möjligheten att göra en sådan insats för ett barn eller en ungdom är fantastiskt, avslutar Matilda Månhav.

Elevhälsan Borås Stad

Skolpsykologerna sitter tillsammans i Grundskoleförvaltningens lokaler. Här sitter även en psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA). Skolpsykologernas uppdrag är att bidra med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam och deras kompetens används såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Elevhälsan som helhet ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa så att elevers utveckling mot utbildningens mål främjas.

På Elevhälsan för grundskolan i Borås Stad finns:
  • 9 centrala tjänster
  • 37 specialpedagogtjänster
  • 29 skolskötersketjänster
  • 23 skolkuratortjänster
  • 10 skolpsykologtjänster

www.boras.se

Vill du få andra att förändra sitt liv?

Är du legitimerad psykolog, tycker om att arbeta i team och vill ha ett omväxlande jobb? Vi behöver dig!

Rollen som psykolog hos oss kan se lite olika ut men gemensamt är det nära samarbetet med övriga medarbetare på våra verksamhetsställen. Ditt jobb kan exempelvis bestå av att göra kliniska bedömningar, utredningar, kartläggningar och att genomföra individuellt anpassade insatser utifrån våra intagnas behov. Har du kunskaper om kognitiv beteendeterapi, KBT, och erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar är det jättebra!

Klicka här för att se våra lediga tjänster för psykologer

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Cirka 12 000 medarbetare på häkten, anstalter och frivård arbetar med målet att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.
 
www.kriminalvarden.se

Är du legitimerad psykolog inom utredning och elevhälsa?

Är du legitimerad psykolog inom utredning och elevhälsa? Då är Mix Medicare ditt självklara val!

Vi har uppdragen och vi behöver dig. Vi står för engagemang, omtanke och professionalism.

Anställning hos oss
Vi har kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar

Underkonsult hos oss
Du fakturerar via eget bolag

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Välkommen att kontakta oss! Våra uppdrag finns i hela Sverige!

mixmedicare.se
bemanning@mixmedicare.se
Tel: 08 741 13 90

Wemind växer och söker nya kompetenta KBT-psykologer

Vill du utvecklas i en social och förändringsbenägen miljö? Vi växer och söker nya, kompetenta KBT-psykologer

WeMind Psykiatri grundades år 2007 för att reformera svensk psykiatri. Vi står för evidensbaserade metoder och systematiska mätningar av behandlingsutfall. Idag är vi Sveriges största privata psykiatrivårdgivare och driver 17 mottagningar på uppdrag av fyra regioner.

Förändra psykiatrin med oss!
Klicka här för att se våra lediga tjänster

Har du en arbetsgivare som inte tillgodoser dina behov?

Har du en arbetsgivare som inte tar vara på din kreativitet eller tillgodoser dina behov? Så onödigt!

Modigo är en modern arbetsgivare som går sin egen väg för att förändra psykiatrisk specialistvård i grunden. Vi är en arbetsgivare för kreativa talanger som vill vara med och bidra till en högspecialiserad vård på ett flexibelt och hållbart sätt. Vi är en flexibel arbetsplats med fria arbetstider och tydliga mål.

Vi söker nu fler professionella och engagerade psykologer till våra mottagningar i Lund och Göteborg. Då vi är i en tillväxtfas tar vi även emot spontanansökningar till Stockholm och Sundsvall.

Klicka här för mer information om att arbeta åt oss

Vill du veta mer? kontakta:

My Salling
HR-chef
E-post: my.salling@modigo.se
Tel: 0731-40 33 40

www.modigo.se

Om Modigo

Modigo har fyra mottagningar dit privatpersoner från hela landet kan söka sig – Göteborg, Sundsvall, Lund och Stockholm. Vi tar emot dig i trivsamma lokaler och med ett genuint engagemang.

Modigo AB är en psykiatrisk verksamhet som är specialiserad på utredning och behandling inom psykiatri samt på skolpsykologiska tjänster. Vi har under många år haft avtal med flera olika regioner och kommuner.

Utveckla den moderna barn- och ungdomspsykiatrin i Norrtälje

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge. Vi arbetar mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar.

Flexibilitet och nytänkande
BUP Norrtälje är en flexibel arbetsgivare som är öppna för nya arbetssätt, distansarbete och teknik. För att öka vår tillgänglighet har vi som ett komplement till besök på vår mottagning infört walk and talk, telefonbesök och webbesök
– Alltid Öppet. Här sprider även vårdhunden Iris glädje och lugn i mötet med barn och ungdomar.

Vi söker nu två psykologer

• En psykolog specialiserad på utredning
• En psykolog specialiserad på psykologisk behandling

Klicka här för att läsa mer och ansök

”BUP Norrtälje är arbetsplatsen där du får möjlighet att använda hela din samlade psykologiska kompetens och växa i din yrkesroll”

Camilla Montell Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut

För mer information, kontakta:

Désirée Lundberg
E-post: desiree.lundberg@tiohundra.se
Tel: 070-003 85 63

Bli en del i vårt team
www.tiohundra.se/ledigajobb

BUP Norrtälje bedriver modern barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå. Vår mottagning är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.

Var med och utveckla traumabehandling på Capio

Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund
Ida Mälarstig, psykolog på Capio Centrum för Stress och Trauma. Foto: Johan Marklund

Migranter med PTSD faller ofta mellan stolarna i traditionell vård. Men det är i högsta grad ett behandlingsbart tillstånd. På Capio Centrum för Stress och Trauma blir du en del av ett engagerat team och kan verkligen göra skillnad för en utsatt grupp.

Personer som migrerat från andra länder kan bära på svåra trauman och må mycket dåligt. Men symptomen är ofta svårtolkade, vilket kan leda till felbedömningar inom primärvården, dit många först vänder sig. Capio Centrum för Stress och Trauma är en av de få vårdgivare som bedriver specialistpsykiatrisk vård för dessa ofta eftersatta patienter. Behandlingsresultaten är mycket goda och psykologens roll helt central.
– Det är en enormt tacksam patientgrupp att arbeta med. De har ofta svåra fysiska och psykiska symptom och kan vara uppgivna när det gäller det egna måendet. Men faktum är att det finns väldigt effektiv behandling, berättar psykologen Ida Mälarstig.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Sammansvetsat team
Ida, som tog sin examen 2013, har länge intresserat sig för just dessa patienter och när hon fick chansen att vara med och bygga upp den nya mottagningen för ett drygt år sedan tvekade hon inte. Här arbetar ett sammansvetsat tvärprofessionellt team, med psykologer, läkare, sjuksköterskor, vårdkoordinator och arbetsterapeut. Capio har väldefinierade, standardiserade vårdprocesser, med evidensbaserad vård och kvalitetsuppföljningar. Som metod används traumafokuserad KBT, som är ett brett paraplybegrepp.
– PTSD är fortfarande ett ganska obeforskat område och det går inte alltid att arbeta helt enligt protokoll. Som psykolog får man använda hela sin kompetens och utnyttja den bästa tillgängliga kunskapen. Det är väldigt kreativt. Vi har ett starkt fokus på utvärdering och återkoppling. Psykologer har ett stort inflytande och uppmuntras att aktivt utveckla verksamheten, berättar Ida.

Möjlighet att forska
På Capio finns ett brett utbud av kompetensutveckling med föreläsningar, utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog på betald arbetstid, något som Ida har nappat på. Det finns även goda möjligheter för den som är intresserad av att forska och bland annat bedrivs forskning om traumaexponering med tolk för att se hur tolkutbildningen kan utvecklas.
– Vi plöjer ny mark och bidrar med ny kunskap, vilket är spännande, framhåller Ida. Det finns ett stort engagemang för våra patienter och ett väldigt stöttande och bra kollegialt samarbete.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, stress- och traumavård, ätstörningar och smärta och utmattning. Centrum för Stress och Trauma i Stockholm bedriver psykiatrisk specialistvård utifrån ett transkulturellt perspektiv för vuxna migranter samt ensamkommande unga vuxna. Hit söker man sig med remiss eller egenanmälan. Verksamheten är starkt psykologdriven och erbjuder spännande karriärmöjligheter för psykologer som vill vara med och utveckla vården.
www.capio.se